KrF – om samferdsel og litt om byutvikling

Av
DEL

LeserbrevProsessen rundt samferdselsutfordringene i Moss har vart i flere tiår. Premisser som tidligere er lagt til grunn for utviklingen er endret med tiden. Avtaler om arealutvikling er inngått, prosesser og medvirkning har vært varierende, politikere har kommet og gått og kommuner er sammenslått. Mens byen har endret seg fra en typisk industriby, til en by basert mer på næring, handel og service, flyttes nå hundrevis av såkalte kompetanseintensive arbeidsplasser til byen. Staten som overordnet planmyndighet har ikke maktet å koordinere de ulike aktørene. Det finnes flere måter å beskrive historien og tolke situasjonen på. Krefter prøver å kuppe et politisk flertall for å få gjennomført en ny utredning, som burde være gjort for flere år siden.

Jernbanen

For jernbanen er det valgt en løsning for spor og stasjon for snart 30 år siden hvor alle alternativene innebar at banen skulle gå nedom havna. Midler er nå satt av i NTP(2018-29). Hus er revet og togsporene flyttet for ny stasjon, tuneller og kulvert. Kontrakter og avtaler er inngått. Vi er enig i at et alternativ burde vært utredet før arbeidet ble satt i gang, bla fordi byen og behovene har endret seg på disse årene. Moss Krf vil støtte en alternativ utredning hvis den ikke får vesentlige konsekvenser for fremdrift og finansiering.

RV 19

SVV utreder alternative traseer for RV 19 og anløp for fergetrafikken. Vi er lei både trafikkaoset og støyen i sentrum slik den er i dag. Utfordringen er kryssing av det nye jernbanesporet og plasseringen av fergeleiet. Dette er en gordisk knute det ikke er åpenbare gode løsninger på. Kleberget og Feste er nevnt som alternativer for nytt fergeleie.
Festelandet er ikke en god plassering for et fergeanløp, både av hensyn til vernede områder og dyrebare friluftsområder, men også sannsynligvis på grunn av dårlige grunnforhold. De fleste Ryggeværinger vil protestere mot denne "medgiften" hvis den skulle bli foreslått. Vi må avvente utredningen fra SVV, men Kleberget ser ut til å være den beste løsningen nå. Vi kan beholde og ruste opp nåværende trasè som da forbeholdes innbyggerne i Moss.

Havna

Forutsetningene er som sagt endret fra den gang man vedtok samferdselsplanene vi nå vil realisere. Industriarbeidsplasser er lagt ned og byen transformeres hurtig. Havna har vært viktig i byens industrihistorie, en del av byens identitet og arbeider veldig godt ift klimavennlige og effektive transportløsninger. Våler og Vestby fylles med varelagere og man har løse tanker om plassering av en plastgjenvinningsfabrikk i Hobøl. I lys av byens knappe arealer, befolkningsvekst og knutepunktutvikling mener vi at det må vi bruke tid på å vurdere om vi har behov for havn og i tilfelle hvilken havn. Ting endrer seg raskt og det vi vedtar i dag kan være feil i morgen. Globalt endres spilleregler gjennom politisk polarisering, handelskriger, klimaendringer og flyktningkriser. Co2 utslippene øker og togradersmålet er vi langt fra å nå. Havnivået kan, for alt det vi vet, gå betraktelig lenger opp mot det nye togsporet når vi nærmer oss 2050. Alt vi gjør i byen vår må vi vurdere opp mot bærekraftsmålene. 2028 er nevnt som oppstartsår for RV 19. I all "ulykke" og utsettelse har vi noe tid på oss for å vurdere fremtiden for Moss havn. Arealet fra togstasjonen mot sjøen er et unikt og tiltrengt område for folk i Moss. Vi har nå mer tid til en grundig prosess hvor vi alle kan få si vår mening. Trenger vi havna for å tilrettelegge for byens virksomheter eller vil det være mer nytte i å gjøre området tilgjengelig for folk flest?

Bompenger

I NTP står det at bygging av RV 19 betinger at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Fellesnemda har vedtatt at en eventuell innkreving fortrinnsvis skal skje ved kommunens yttergrenser. Men en løsning vi skisserer over mener vi at utgiftene skal dekkes av staten og de som bruker riksveien.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags