Tage Pettersen er nyvalgt stortingsrepresentant, Ulf Leirstein og Erlend Wiborg ble gjenvalgt som representanter.

Statens vegvesen synes å ha forlatt vedtatte konsept om en tunnelløsning fra Moss havn til Innfartsveien. Grunnundersøkelser som er foretatt av Bane Nor, viser for mye løsmasse og lite fjell i de aktuelle områdene. Merkostnadene blir formidable. Staten vegvesen kan ikke forsvare Nytte/Kost . Nye alternativer må derfor vurderes. Det lukter ny tautrekning mellom ulike interesser, og det verste for Moss; det lukter nye forsinkelser.

Moss er vertskap for landets travleste fergesamband. Hvilken norsk by har en « E6/E18» gjennom sine sentrumsgater? Hvilken norsk by har måtte tåle årelange trafikkale utfordringer i form av dårlig fremkommelighet og miljøutfordringer. Hvor lenge skal vi godta at statens «trafikkale voldtekt» av byen vår skal fortsette?

Etter en bedrøvelig transporthøst forventer jeg at 3-kløveret fra Moss nå bretter opp ermene og «sloss for» at Staten vegvesen pålegges å prioritere veiløsningen gjennom Moss :

1.Statens vegvesen må tilføres midler slik at planleggingkapasitet økes.

2.Regjeringen må instruere Statens vegvesen til å prioritere en raskest mulig planprossess for nye alternative tunnelløsninger mellom Moss havn og E6.

3.Statens vegvesen må få tilført øremerkede midler slik at avbøtende tiltak på eksistrende RV 19 igangsettes. Dagens ulemper må reduseres. Det foreligger allerede flere forslag om dette. Innvendinger fra Statens vegvesen har vært at de mangler penger. Ja vel, da må 3-kløveret arbeide ufortrødent videre innad i sine stortingsgruppener. Tilstrekkelige midler må om nødvendig bevilges over statsbudsjettet.

Byens innbyggere forventer at dere nå fronter Mosseregionen. Jeg finner det rimelig at hele Østfoldbenken støtter dere i denne saken.

Kjell Kåsin

Tidligere bystyremedlem