I 1999 ble samordnet plan trumfet igjennom tross sterk motstand i hele Moss. Planen lyktes med å legge sin klamme hånd over Værlegata og sentrumsutvikling, men uten at noen av tiltakene ble gjennomført. 17 år senere lages det nye planer for vei, bane og havn på samme måten! Medvirkning i jernbanesaken handler fortsatt om enveis informasjon. Alle innspill om utredning av alternativer mislyktes, men Ole hadde en annen taktikk for gjøre en stasjon ved havna litt mer meningsfylt. Han ville erstatte noen av containerne som var igjen på havna med byutvikling, fergekai og oppstillingsplass! Han synes det var viktig med kort vei mellom disse tiltakene og fikk gjennomslag for det. Han tenkte kanskje ikke på konsekvensen med utfylling med 85 dekar sprengstein og -tråd i Værla og flytting av containermuren enda lenger ut mot horisonten.

Det gjenstår å se om det blir noe av dette. Uansett snakker vi om generasjoner før støvet legger seg og sårene gror igjen. Det var den erkjennelsen som skapte Oles omkamp-kamerater. Det var Ikke bare at løsningen er dårlig. Den blir aldri ferdig! I tillegg viste Holmestrand at det finnes raskere, billigere, sikrere og skånsommere løsninger!

Mens vi venter på stasjonen på havna, vil Verket få forspranget på byutviklingen og fordel av god tilgjengelighet og uhindret tilgang til sjøkanten. Noe av dette kan kanskje smitte over til et døende Moss sentrum, men det blir ikke lett gjennom tiår med provisoriske veiløsninger. Det er selvsagt mulig at fergekaien flyttes til havna om 20 år og gir plass for «Sjøsiden». Vi kan også håpe at innen den tid, har havna sluttet å være en klamp om foten for Moss sentrums utvikling. Navnet Sjøsiden kan bli mer enn et markedsføringsknep.

Men fagkyndige Ole må takkes for hans bidrag til en dialog i denne saken. Hittil har fremtidsoptimismen for den vedtatte løsningen kun vært politisk farget. Fagfolkene er tause. For å bidra til dialogen kan jeg kanskje skissere en sannsynlig byutviklingsfremdrift hvis vi satser på en stasjon under Bjerget.

Innen 2024 har vi Norges flotteste stasjon i fjell med kunstbelysning designet av ekspert i området Ole Rømer Sandberg! Rv 19 er allerede påbegynt og i løpet av kort tid er veinettet i Moss frigjort for gjennomfartstrafikk til Jeløy og Horten til fordel for mennesker, sykler og busser. Verket blomstrer med arbeidsplasser, boliger og kulturinstitusjoner og trekker mange tilreisende til byens nye stasjon. Moss sentrum har reist seg fra sottesengen på grunn av god tilgjengelighet, nærhet til fremtidig stasjon og konkurransedyktige leiepriser. Folk strømmer til og fra den nyskapende utgangen ved Konvensjonsgården og fossen. Havna er fortsatt urørt i 2024, men legges ned etter at Drammen havn med sin jernbaneforbindelse erklæres som sentralhavn for Oslofjordregion. Det ledige havneområdet vil gi grobunn for uante nye vekstmuligheter for Moss i mange tiår. ter å ha lest Oles liste av velsignelser knyttet til vedtatt løsning finner jeg kun to punkter som ikke gjelder for en stasjon under Bjerget. Samtidig finnes mange flere fordeler.

Med stasjon under Bjerget kan Innbyggerne i Moss og besøkende om få år glede seg til:

• Et enda raskere tog enn vedtatt løsning og med like stor kapasitet

• Et tog som fortsatt forbinder alle byene i Østfold med hverandre

• Å ankomme Moss på en stasjon midt i dagens sentrum, men samtidig like ved innfartsveiene og med parkering på Myra.

• En moderne stasjon lett tilgjengelig i den nye storkommunen

• Et trafikalt knutepunkt som ligger tett inntil byens største turistattraksjon og byens tetteste samling av arbeidsplasser og boliger i tråd med IC satsingen og de rikspolitiske retningslinjene.

• En ny sykkel- og gangforbindelse på det gamle jernbanesporet fra Sandbukta til sentrum og videre til kulturlandskapet i Rygge.

• En ny bydel som etableres på den nedlagte godsterminalen mellom kanalområdet og den gjenreiste verneverdige bebyggelsen i Værlegata mellom den gamle stasjonen og Kanalen.

• En enorm og tilnærmet gratis tomtereserve på sjøsiden som kan utvikles akkurat som vi vil når det blir aktuelt.

Men best av alt! Mens vi gleder oss til alt dette, slipper vi tunge tiår med rivingen, vegomlegging og trafikalt kaos i hele sentrumsområdet som følge med Oles løsning.