Miljøpartiet de Grønne gikk til valg på å gjøre Moss til en sykkelvennlig by, dette fordi økt sykkelandel gir så mange gode effekter: Mer levende og inkluderende bymiljø, bedre helse, lavere kostnader, bedre arealbruk og miljøvennlig transport for å nevne noen. Med vår kompakte bykjerne har Moss et særlig stort potensial for å høste disse godene, samtidig som det å tviholde på bilen som eneste transportform vil gi oss stadig større trafikale utfordringer.

Liten eller ingen ulempe for bilen sier fagrapporten

Kanalbroa deler byen omtrent i to, den har stor trafikkbelastning, den er ikke tilrettelagt for syklende, og er etter vår mening den største enkeltbarrieren for Moss som sykkelby. Samtidig er kanalbroa dårlig utnyttet i dag, i retning mot Jeløy er det kun ett kjørefelt inn på broa mens det er to kjørefelt over broa. Vi har hele tiden fastholdt at ett av disse kjørefeltene kan gjøres om til sykkelvei uten at det går på bekostning av biltrafikken, og nå får vi full score på alle punkter i en ekstern trafikkanalyse utført av COWI.

 Rapporten viser tydelig at det å bevare dagens løsning vil gi økende køproblemer fremover, køen er anslått å vokse fra dagens 600m til over 1000m i ettermiddagsrushet mot Jeløy frem mot 2030. Hvis vi derimot gjennomfører tiltaket, og forøvrig lykkes med nullvekststrategien som er tverrpolitisk forankret både nasjonalt og regionalt, vil trafikksituasjonen bli nærmest uendret, både i dag og i fremtiden.

Tiltak nå og håndterbar trafikk, eller mer trafikkaos senere

Vi står derfor mellom valget om å ha det omtrent som i dag, eller å få det verre. Statens Vegvesen er tydelig på at ny riksvei 19 er MINST 10 år unna, så det er liten hjelp å få fra den kanten, vi står på egne bein. Det smarte og kunnskapsbaserte valget er selvfølgelig å utnytte kanalbrua bedre med en ny sykkelvei. Dette vil gagne alle trafikantgrupper i Moss, spesielt de som er avhengig av bilen i fremtiden.

LES OGSÅ:

Håper på godt samarbeidsklima mellom de borgelige og MDG i Moss

Buss er løsningen for Moss!

Byutvikling i Moss, trivsel eller kaos?