Moss kommune har på høring et forslag til nytt reguleringsreglement for Vansjø. Dette innebærer blant annet en lavere sommervannstand enn det någjeldende reglement legger opp til. Jeg vil på faglig grunnlag advare mot en slik endring.

Vi vet fra tidligere at Vestre Vansjø (området nedstrøms Sunna) er spesielt utsatt for oppblomstringer av blågrønnalger. Dette skyldes at Vestre Vansjø er grunnere enn innsjøbassenget øst for Sunna (Storefjordområdet). Vi hadde store masseoppblomstringer av blågrønnalger i Vestre Vansjø i perioden 2000 til 2006.

Blågrønnalgene «kollapset» heldigvis sommeren 2006 – takket være en sjelden stor sommerflom. Grumset vann ga algene dårlige vekstvilkår og de geléaktige blågrønnalgene heftet seg til jordpartiklene og sank til bunns.

Værforholdene blir viktig

Selv om det er gjort mye for å redusere tilførslene med næringsstoffer fra kloakk og landbruk, så ser vi av vannkvalitetsmålingene at næringsnivået fortsatt er så høyt at algeoppblomstringer vil kunne oppstå igjen. Det er værforholdene framover som bestemmer om vi får en ny runde med «algeblomst» i Vestre Vansjø.

Hvorfor er sommervannstanden så viktig i grunne innsjøbassenger?
 Internasjonale erfaringsmodeller (bl.a. Vollenweiders modell) viser at desto grunnere en innsjø er, jo mer utsatt er innsjøen for algeoppblomstringer. Og det er dybdeforholdene under sommerhalvåret som er avgjørende.

Dette har sammenheng med at «ombruken» av de næringsstoffene som er i vannet går raskere i grunne enn i dype innsjøer.

Alger og mye av dyreplanktonet lever i de øvre vannlag – hvor det er tilgang på lys. Når de dør, synker til bunns og råtner frigjøres næringsstoffene. Det gir i grunnlag for ny algevekst. I grunne innsjøer – i motsetning til dype – bringes frigjorte næringsstoffer mer effektivt opp til overflatesjiktet hvor algene lever. Vestre Vansjø er så grunn at det meste av vannmassene sirkulerer fra bunn til overflate om sommeren. Denne prosessen er vinddrevet. Næringsrikt bunnvann bringes derfor hele sommeren opp mot overflaten hvor algeveksten skjer. I dypere innsjøer «isoleres» det næringsrike bunnvannet som følge av den temperatursjiktningen vi får i vannmassene om sommeren. Temperatursjiktet (overgangen mellom sjiktet med varmt vann og underliggende kaldt vann) ligger på 12–15 meters dyp på ettersommeren. Største dyp i Vestre Vansjø er på 16 meter.

Senker vi sommervannstanden i Vestre Vansjø, så vil det føre til at ombruken av næringsstoffer går raskere. Det gir forutsetninger for større algevekst.

Oppgrunning

Det bør også tas hensyn til at innsjøen blir stadig grunnere som følge av bunnfelling av partikler som kommer med elver og bekker. En undersøkelse av bunnsedimentene viser at oppgrunningen i Vestre Vansjø er på ca. 1 cm i året.

Så kan det argumenteres med at nedtapping av Vansjø om sommeren vil bidra til at vi får tilførsel av vann fra Storefjorden – hvor vannet er renere enn i Vestre Vansjø. Vannkvalitetsmålinger gjort før reguleringsreglementet fra 1982 ble iverksatt – da det var nedtapping av Vansjø under sommeren – viste, som i dag, langt høyere næringsstoffnivåer og større algevekst i Vestre Vansjø enn i Storefjorden. Sommmernedtapping – som Moss kommune nå foreslår – har ut fra dette liten eller ingen positiv effekt på vannkvaliteten i Vestre Vansjø.

Vi ser at det kan oppstå lokale algeoppblomstringer i sund og viker i Mosseelva. Sommernedtapping vil bedre vannkvaliteten i elva, mener noen. Jeg deler det synspunktet. Men dette kan løses ved at dammen i Mossefossen åpnes noen timer når slike forhold oppstår.

En slik løsning vil bety lite for vannstandsforholdene.

Det forundrer meg at Moss kommune ikke har større fokus på vannkvaliteten i Vestre Vansjø. Dette er et like viktig friluftsområde for mossefolk som kystområdet.

LES OGSÅ:

Det blåser friskt rundt Vansjø for tiden. Det er ikke noe nytt i det...

Vansjø er kulturlandskap

Venner i sen omkamp

Ble Vansjø senket med 1,5 meter i 1880-årene? 

Vansjø, Moss Avis og troverdighet 

Morsalederen med klar tale om vannstanden i Vansjø

– Norsk vassdragsforvaltning har stått på stedet hvil de siste 20 år

Vansjø, bønder og båter