Det store folkeopprøret: Bekymring i forhold til pensjonisters kjøpekraft.

Kjøpekraft: Folkeopprøret mot kutt i pensjons- og trygderettigheter redegjør for bekymring i forhold til pensjonisters kjøpekraft.

Kjøpekraft: Folkeopprøret mot kutt i pensjons- og trygderettigheter redegjør for bekymring i forhold til pensjonisters kjøpekraft.

Av
DEL

LESERBREV Norske borgere som lever under AAP (arbeidsavklaringspenger) ordningen er de av oss som har det tøffest økonomisk. Fordi den økonomiske situasjonen er vanskelig, medfører det ofte at deres psykiske og fysiske helse blir svekket og ofte ødelagt. I vår gruppe har mange medlemmer som er på trygde, det siste halve året beskrevet hvordan de har blitt syke av dårlig økonomi.

Vil vi ha det slik? Nei!

Hva får de som er i AAP ordningen:

 • Du får 66prosent av inntektsgrunnlaget siste år eller gjennomsnittet av de tre siste årene, før du ble syk.
 • Minstepensjonssatsene er:\u0009\u0009l AAP satsen 66%
 • Enslige kr 204 690\u0009kr 135 095
 • Gift/samboer- høy sats kr 193 188 \u0009kr 127 504
 • En som forsørger ektefelle/samboer\u0009\u0009\u0009kr 300 704\u0009kr 198 464
 • Fattigdomsgrensen i Norge – faktisk.no - er satt til kr 216 000. Vi vet samtidig at EUs fattigdomsgrense er satt til 2,7 G = kr 273 648.
 • 24 prosent av Norges befolkning klarer ikke en uforutsatt utgift – SSB.no.

Forutsatt at disse tallene er korrekt oppgitt ser vi at de som har minstepensjon og pensjoner i nærhetene av denne, får en håpløs økonomisk situasjon. Inntekten ligger langt under fattigdomsgrensen både i Norge og i EU.

Vi i Folkeopprøret krever av våre Stortingspolitikere at denne skjevheten blir rettet opp.

Nytt AAP-regelverket ble innført 1. januar 2018 med det mål å få flere trygdede raskere ut i arbeid. Denne reformen har feilet. Vi viser til:

 • Allmennlegenes forening og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon uttalelser
 • Fellesorganisasjonen (FO) uttalelse, som representerer flere tusen Nav-ansatte
 • AAP-aksjonen og SV som sier at tusenvis står uten AAP inntekt etter reformen

Felles for disse organisasjonenes uttalelser er at reformen har spilt fallitt. Det har medført at flere mennesker faller utenfor og ikke får ferdigstilt utredningen og muligheten for å komme i arbeid. Deres økonomiske, psykiske og fysiske situasjon blir forverret og medfører at de lever i en håpløs livssituasjon.

Å bli syk må ikke bli en straff. I dag får AAP trygdede 66 prosent av sin opprinnelige lønn. For minstepensjonister er dette en katastrofe. Minstepensjonister og pensjonister med en lønn i dag opp til EUs fattigdomsgrense må behandles annerledes. Denne gruppen må få 100% av sin tidligere lønn som ytelse. Norge har mange i redusert stilling som igjen medfører redusert trygd. Denne gruppe står særdeles svakt under det regelverket som styrer AAP i dag. Disse må på lik linje med andre med lønn under EUs fattigdomsgrense, få 100% av tidligere lønn.

Dette kan ikke velferds Norge akseptere!! Regel og lovverk må reverseres slik at også trygdede kommer på et inntektsnivå som ligger over fattigdomsgrensen.

Navs kategorisering for tildeling av bistand er foreldet. Det må etableres kategorier som effektivt hjelper syke og trengende til å fungere i hverdagen. De trygdede må ikke blir belastet med unødvendige økonomiske problemer på toppen av helse problemene.

«Folkeopprøret mot kutt i pensjons- og trygderettigheters» krav er:

 • Ingen i Norge skal ha lavere inntekt enn definert fattigdomsgrense enten en er trygdet eller pensjonist.
 • Fattigdomsgrensen i Norge skal heves til samme nivå som til enhver tid gjelder i EU.
 • Lov og regelverk knyttet til AAP ordningen må reverseres, slik at den blir slik den var før 1. januar 2018.
 • De som er i AAP ordningen med tidligere lønn og som får mindre enn EUs fattigdomsgrense ved fratrekk av 66% av sin lønn, skal oppjusteres slik at de får utbetalt EUs beløpsnivå for fattigdomsgrensa.
 • Det må lages nye kategorier for tildeling av trygd fra Nav.

Vi ser ingen grunn til at ikke partiene på Stortinget samler seg uavhengig av politisk fløy og fremmer lovforslag som retter opp i uretten som gjør livet vanskelig, for de som lever under AAP ordningen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken