Samme dag som FNs klimapanel advarer om at vi har bare få år på å bremse klimakrisen,og at overgang til plantebasert mat er sentralt for å nå dette, innrømmes det i statsbudsjettet at skattebetalerne sponser klimafiendtlig kjøtt.

FNs nye klimarapport slår fast at menneskenes og jordas fremtid er avhengig av at politikere de nærmeste årene setter i verk tiltak som monner - herunder restaurering av økosystemer som skog, og overgang til mindre ressurskrevende dietter. Rapporten mener at plantebaserte proteiner er et mer bærekraftig alternativ til dyreproduksjon.

I det norske statsbudsjettet slås det også fast at «produksjon av raudt kjøtt mottek mest støtte per kilo og kilokalori og har samstundes høgast utslepp.»

FNs klimarapport - og en rekke andre miljørapporter over de siste årene - har slått fast at vi bruker for mye landareal og slipper ut for mye klimagasser. Kjøttproduksjonen er noe av det mest arealkrevende som finnes, og er i tillegg en av de største årsakene til klimagassutslipp. Det er hårreisende at det ikke er langt flere insentiver i statsbudsjettet til å gå over til plantebasert mat.

Nordmenn bør heller ikke lenger tvinges til å betale for produksjon av miljø- og dyrefiendtlig kjøtt over skatteseddelen. Man kan ikke gjemme seg bak myten om behovet for «kulturlandskap». FNs klimapanel er tydelige på at det vi trenger mer av er naturlandskap, ikke mer areal dominert av mennesker.

Stortinget må legge føringer for at jordbruksforhandlingene i 2019 har en helt annen klimaprofil enn forhandlingene hittil har hatt, og flere aktører må slippes inn på banen:

Hvorfor skal landbruksorganisasjonene som domineres av aktører innen kjøtt- og melkeproduksjon sitte alene med staten og bestemme at fellesskapet skal betale circa 100 kroner for hver kilo sauekjøtt og opptil 60 kroner for hver kilo storfekjøtt?

Hvorfor skal disse produksjonene - som kritiseres både ut i fra miljø og dyrevelferd - ha tilgang til skattepenger som plantebasert produksjon ikke har?

Regjeringen omtaler grønn omstilling i landbruket, i statsbudsjettet, og lover mer penger til planteproduksjon. Det innrømmes at omstilling til plantebasert kost er bærekraftig, og at reduserte subsidier til kjøtt kan være aktuelt. Men politikerne må snakke med tydeligere stemme: Kjøttbransjen må ikke fredes lenger - det trengs tydeligere økonomiske grep for en vridning til mer plantebasert konsum og produksjon.

Det haster for klimaet, miljøet og dyrene.