Tidligere ordfører i Rygge føler behov for å dele sine opplevelser om samordnet regulering og planer for samferdselsprosjekter i Moss og Rygge gjennom et leserinnlegg i avisen. Her husker vi nok noe forskjellig, kanskje lurt å finne fram gamle protokoller?

Som Froholt ble også jeg valgt til ordfører i 1995, og som Froholt også husker, så var da en samordnet strategisk plan for de to kommunene i sluttfasen.

Det er da viktig å ta med at Rygge kommune gjennom sitt tomteselskap, hadde hatt store utfordringer med å avhende næringstomtene på Årvold. De lobbet derfor, kanskje med støtte fra Moss, for å få en ny avkjøring fra E6 på Årvold. Denne skulle gå til Moss Havn/ferjekaia.

Planen ble vedtatt, og vi startet arbeidet med å finne traseer for regulering.

Det ble leiet inn konsulent som ble styrt av en administrativ gruppe, bestående av fagfolk fra begge kommuner, SVV og Jernbaneverket. I de første planene var veien tenkt fra Havna til Kremmerhuset. Imidlertid ble dette området regulert av Rygge kommune, som nå ønsket en ende på tunnelen nærmere Årvold. Problemet, slik jeg husker det, var at man i Rygge ikke ville ha bomstasjoner. Det endte med at vi i Moss regulerte veien innenfor bygrensen, i Varnaveien. Men dessverre ble dette ikke avsluttet.

Jeg ser ingen grunn til å le av dette. Her tar nok heller gråten som tar meg. Masse tid og krefter bortkastet, og nå snart 20 år etterpå, er det fortsatt ingen vei her.

Det var stor motstand mot veien, også fra deler av Moss bys innbyggere, selvfølgelig og naturlig nok, mest fra dem som bodde rundt Kleberget. I utgangspunktet var vi i Moss opptatte av å få jernbanen i tunnel gjennom sentrum. Dette hadde det blitt jobbet for i lang tid, men Jernbaneverket (NSB het det vel den gang), ville ha hevet dag trase gjennom byen.

Min erfaring er også at det den gang som nå, var noen som ville ha andre løsninger. Jeg kan imidlertid ikke huske at noen politikere i Moss, hadde merknader eller innvendinger til trasévalget gjennom Rygge.

Til sist, kjære Froholt, meg bekjent er det ingen politikere i Moss som har foreslått å flytte ferjeleiet til Feste. SVV investerer nærmere 100 mill. på eksisterende fergeleie i disse dager. Det ligger ikke inne noen flytting i NTP.

Den eneste som har vært opptatt av ferjeleie på Feste, er slik jeg har registrert det, er varaordføreren i Rygge, som representerer Venstre.

Les Froholts innlegg her: Om vei, havn og tog