Som innspill i engasjementet rundt fremtidig ferjeleie bør også nevnes en Miljørapport som kom ut i 1987, i regi av Nordisk ministerråd. Rapporten heter Natur- og kulturlandskapet i arealplanleggingen. Her var Rygge modellkommune for å drøfte kriterier for utpeking av spesielle verneverdier og kvaliteter i landskapet, ut fra hensyn til naturfaglige verdier, kulturminner og landskapsbilde. Særskilt vekt ble lagt på det praktiske opplegget for anvendelse av kriteriene, først og fremst med sikte på planlegging på kommunalt nivå, og hvor den praktiske utprøvingen av metodeopplegget skjedde i Rygge kommune. Rygge med sitt varierte landskap ble inndelt i øyene og kystsonen, Ra-området, samt Vansjøbygda.

I rapporten er rafronten mot fjorden ved Feste beskrevet som et «representativt typeområde» hvor landskapet fortsatt har et åpent jordbrukspreg med løvskoginnslag. Videre er Feste-Dyrestrøket beskrevet som Landskap med storslagen virkning. Her står: «Fest-Dyre-strøket hvor ra-formasjonen skråner ned mot fjorden, med sterke kontraster mellom variasjonsrikt kulturlandskap og åpent fjordbasseng og med fri utsikt, gir en landskapsopplevelse som er mer intens og mer storslagen enn ellers i området».

På grunn av disse kvalitetene er det derfor ikke uten grunn at mange av oss i Rygge og Moss benytter området til friluftsliv/rekreasjon. Landskapet med den vernede Festeeika «oppe i bakken» er også flott å hvile øynene på når man kommer med ferjen fra Horten til Moss. Ved siden av friluftsliv er jordbruk og dels boligbygging de viktigste arealbruksinteressene på Feste i dag.

Rapporten konkluderer med at rafronten ved Feste, et viktig kvartærgeologisk naturminne, er et Område av vesentlig naturverninteresse, med sine verdier hovedsakelig knyttet til naturgitte forhold og landskapsbilde. Det anbefales derfor at bygge- og anleggsvirksomhet begrenses til eksisterende forhold, og at eventuelle tiltak harmonerer med områdets egenart.

Utbygging av eventuelt ferjeleie vil neppe harmonere med områdets egenart. Det vil bli omfattende, bestående av ferjekai, med tilhørende havneområde og landområde med biloppstillingsplasser, vei og tunnel. I sjøen vil dybdeforhold på ca. 40 meter, samt vind-, strøm- og bølgeforhold være utfordringer å ta hensyn til.