Det var forstemmende forleden å lese de bombastiske uttalelsene fra fungerende ordfører i Rygge, der han utbasunerte veto mot utredning av et aktuelt alternativ for flytting av fergeleiet - til Festelandet. Det har han fått mye pepper for i ettertid – vel fortjent. Han har åpenbart ikke skjønt at en slik uttalelse er uforenlig med ordførerrollen, som han ikledde seg. Uttalelsen var heller ikke klok med tanke på det samarbeidsklimaet vi bør tilstrebe i Nye Moss.

Heldigvis ble han straks korrigert av Rygges egentlige ordfører, som påpekte at saken ikke er politisk behandlet, men så går hun selv i fella: Hun antyder at den slags kanskje bør inn i partiprogrammene før neste valg. Det vil jeg advare mot. Vi må vokte oss for å gå i skyttergravene, som i jernbanesaken. Nå må politikerne besinne seg og avvente utredningene som Statens veivesen omsider har igangsatt, der aktuelle løsninger vurderes ut fra grunnforhold, miljøhensyn, verneverdighet, økonomi og andre relevante forhold.

Intet alternativ – heller ikke Feste - bør ekskluderes før valget skal treffes. Å forplikte seg i forkant er uvettig, enten det er i form av enkeltuttalelser eller partivedtak. Nok om det prinsipielle.

Så til det konseptuelle: Statens vegvesen (SVV) etterlyser tanker og idéer underveis i utredningsarbeidet, og det bør vi bidra med. Jeg anbefalte (for flere år siden) at fergeleiet burde flyttes til et sted på «det golde Ryggelandet», der vi stort sett finner rullesteiner og gjørme. Jeg viste til havnefogd Hvalgård, som i sin tid foreslo en molo ut til Revlingen, med havn og fergeleie på lesiden. Det vil kreve utfylling for oppstilling av ventende biler og havnekonteinere, men fyllmasse vil trolig bli tilgjengelig (gratis?) når Jernbaneverket sprenger og graver seg spor under byen og videre til Carlberg i Rygge. Veien opp til E6 kan da legges i åpent landskap, eller i tunnel/kulvert, der kulturlandskapet bør vernes.

Et annet – og mer nærliggende – alternativ er en utfylling for fergeleie og oppstillingsplass for biler - samt nytt havnelager – under Klevberget. Derfra bør det være mulig å føre veien inn i fjellet – med kryssing av jernbanesporet, og deretter i tunnel/kulvert opp til E-6. Med dette unngår vi at bykjernen – nok en gang – må graves opp.

Jeg fornemmer også at det vil være dumt å sause sammen riksveien fra E6 og ned til fergen og havnen med en ny adkomstvei til Jeløy. Sistnevnte vil da diktere trasévalget, som må føres frem gjennom/under bykjernen, og et slikt prosjektet blir enormt kostbart, og må trolig finansieres med et nettverk av bomstasjoner. La oss holde fast ved at Rv 19 er, og blir, Statens ansvar. Den skal ikke (del-)betales av beboerne i Nye Moss. Vårt ansvar er begrenset til lokale veier, herunder til Jeløy, men dit har vi jo allerede en fire felts vei fra Kransen, og en fire felts bro over kanalen. Det vil dekke behovet dersom vi lar biltrafikken flyte fritt, uten innsnevringer, fotgjengerfelt og annet som skaper trafikkinfarkt. Jeg sier bare: «Look-to-Horten». Der - og mange andre steder - har de fått det til, som oftest med to felts løsninger.

Jeg skal ikke fabulere videre, og de skisserte alternativene er kun ment som eksempler, men de bør utredes - sammen med andre muligheter. Mitt hovedpoeng er at vi ikke må ekskludere løsninger – herunder Feste - før de er skikkelig utredet. Nå må vi gi fagetaten (SVV) arbeidsro og vi bør bidra med ideer, slik at fagfolkene raskest mulig kan fremlegge modeller og deretter planer for gjennomføring – før jernbanesporet er ferdigstilt. Det trengs koordinering, særlig av krysningspunktet, og vi har ingen tid å miste. Det viktigste blir å forhindre at vi endre opp med to påfølgende byggeperioder, som vil sette byen på hodet i endra flere år.

Til slutt en appell: I forkant av beslutninger bør lerkefuglene kvitre. Når beslutning er fattet, bør kråkene tie. Det er tid for å «spille hverandre gode», som en tidligere mossetrener så fint uttrykte det. I det minste må vi unngå skyttergravskrig.

LES OGSÅ:

Om Blakstad, Rygge og ferjekai

Gårdeierne vil flytte havna og ferjekaia hit

– Flytt nå det ferjeleiet ut av byen

– Helt uaktuelt å flytte ferjekaia fra Moss til Feste

Vegvesenet holder alle ferjemuligheter sør for Moss åpne