Ja, da er det fullt engasjement blant innbyggerne i Moss og Rygge igjen. Denne gangen om ferjeleiet. Igjen kommer flere aktører opp med raske og engasjerende meninger. Det er fremkommet argumenter som taler både for og imot. Det kan virke som om tilhørighet til de områder man kommer fra, er styrende for hvilke argumenter man velger. Og det er helt naturlig at man har følelser overfor det nære og der man er. Det handler om livet og den livskvalitet vi ønsker for våre nærområder.

Da er det både riktig og viktig at man fremmer synspunkt som bygger opp under egne behov, slik at de som skal ta avgjørelser, kan få et best mulig beslutningsgrunnlag. Kommunesammenslåingen til nye Moss vil medføre at det er representanter fra både Rygge og Moss som i fellesskap skal vurdere løsninger til det beste for innbyggerne. Er man uenig, er det flertallet som bestemmer.

Siden kommunene har slått seg sammen, har også partiene slått seg sammen. Partiene må derfor ta inn over seg den nye hverdagen med å ta hensyn til en større tilhørighetsgruppe enn tidligere. Nyansene i vurderingene kan på den måten få en tendens til å forsvinne. Beslutningene blir også mer distansert fra befolkningen, og livskvaliteten til den enkelte vil ofte veie mindre enn økonomiske og såkalte kunnskapsbaserte argument. Det blir rett og slett en mer mekanisk beslutning, med mindre «forstyrrende element» fra dem som har sterke følelser for sitt område. Dette har selvfølgelig både positive og negative konsekvenser. Senterpartiet mener likevel at individet må bli hørt. Det er en av grunnene til at Senterpartiet er skeptisk til den sentraliserende utviklingen vi ser i samfunnet. Etter Sps mening er dette med på å marginalisere de demokratiske prinsipp.

Når det er sagt, stiller også Senterpartiet seg undrende til ønske om å legge ferjeleiet til Feste.

I denne forbindelse kan det være greit å minne om at det var Moss Avis ved journalist Torgeir Snilsberg som la fram forslaget om Feste/Revlingen, da Statens vegvesen kom med følgende uttalelse i forbindelse med med Mossebesøk den 26 nov: «Det er behov for å vurdere fremtidig utforming av ferjekai. Dette handler om mulig behov for flere ferjer i neste konsesjonsrunde fra 2027, elektrifisering og mulig bruk av andre typer ferjer.

Parallelt med silingsprosess for ny riksvei 19 gjennomføres derfor forprosjekt for ferjekai der også lokalisering vurderes. Dagens plassering vil vurderes mot flytting sørover i havna og flytting sør for dagens havneområde.»

Uttalelsene ble fulgt opp med følgende uttalelse fra mosseordføreren: «Å flytte ferja er musikk i mosseører»

Det er helt naturlig å ta hensyn til plassering av ferja når Moss og Rygge skal legge planer for en ny riksvei 19. Det er enorme summer som vil bli investert for å redusere trafikkbelastningen i og rundt Moss sentrum. Da må vurderingene gå bredt ut.

Og det er nettopp det Statens vegvesen indikerer at de vil, uten å komme med noen konkrete forslag.

De vil gå i gang med en forstudie for å se på mulige løsninger opp imot Rv 19. Og de understreker at kultur- og naturhensyn vil være en viktig faktor. Det er INGEN av de sentrale aktørene som har nevnt noen konkrete løsninger.

Derfor bør vi alle puste gjennom nesen. For dette handler nettopp å vurdere gode løsninger for alle i Nye Moss.

SP mener imidlertid at følgende faktorer bør legges til grunn/vurderes for et fremtidig ferjeleie i Moss:

 • En god løsning for trafikkutfordringene i Moss sentrum.
 • Ferje og tog for pendlere til og fra Østfold.
 • Ferje og tilgjengelighet for Moss by/Horten og Vestfold.
 • Gode veiløsninger i tilknytning til Rv 19 og ferjeleiet
 • Vern om natur- og kulturlandskap
 • Vern av dyrkbar mark og drivbar skog
 • Innbyggernes livskvalitet
 • Gode løsninger for Moss havn
 • Vurdering av andre transportløsninger
 • Gode pendlerløsninger med ferje, tog, bil og buss.
 • Andre miljøhensyn
 • Hensyn til innbyggerne i nye Moss som eventuelt er eller blir berørt.
 • Geologiske, geografiske, topografiske og meteorologiske forhold.

Alt dette må vurderes og balanseres opp imot de økonomiske hensyn. Statens vegvesen er ikke kommet lenger enn å anbefale en forstudie. Da blir det prematurt å antyde konkrete løsninger før forstudien har startet og faktorene er vurdert. Men SP ønsker engasjementet fra innbyggerne velkommen!

LES OGSÅ: Tanker om et fremtidig ferjeleie