Fra Kallumjordet til Robek-lista

Av
DEL

Kronikk Posisjonene i Moss, med Arbeiderpartiet i spissen, vil omdisponere Kallumjordet til landbruksområde (LNF), det kan komme til å koste kommunen 80 millioner kroner i erstatning til OBOS Block Watne. 80 millioner for en liten (50 daa) åkerlapp med dårlig jordsmonn. Har kommunen økonomisk handlingsrom til å pådra seg en såpass betydelig risiko?

Torsdag skal kommunestyret behandle kommuneplanen. I planen heter det «Kommuneplanens arealdel er en overordnet, langsiktig strategisk rammeplan for byutvikling. Planen skal gi forutsigbarhet for ønsket byutviklingsretning på lang sikt». Kommuneplanen omhandler, blant annet, hvilke områder som skal benyttes til boligbygging og til landbruk.

Posisjonen ønsker nå å omdisponere Kallumjordet fra bolig- til landbruksformål. OBOS BW ga 62,5 millioner for jordet i 2017, blir det omdisponert har jordet ingen verdi for utbygger. Investeringen og alt planarbeidet som er nedlagt, vil være tapt.

I prosessen med ny kommuneplan er ikke Kallumjordet nevnt spesifikt i innspillene fra noen av de politiske partiene, heller ikke av administrasjonen. OBOS BW har hatt jevnlige møter med kommunene fra 2015, til de kjøpte i 2017, og helt frem til medio mai 2020. Det har aldri vært signalisert at området skulle omdisponeres. Først den 26 mai i år, ringer ordføreren til utbygger og forteller at posisjonen vil omdisponere jordet til landbruksformål.

Hvor er forutsigbarheten og den langsiktige strategien? Jeg har svært vanskelig for å forstå, at Arbeiderpartiet som et styringsansvarlig parti, går med på en slik hestehandel.

Kallumjordet lik det kunne ha blitt: – Men ordfører det er ikke for sent å snu, Kallumjordet bør ikke omreguleres, skriver Høyres Jørn Roald Wille i dagens kronikk.

Kallumjordet lik det kunne ha blitt: – Men ordfører det er ikke for sent å snu, Kallumjordet bør ikke omreguleres, skriver Høyres Jørn Roald Wille i dagens kronikk.

Kallumjordet ligger midt i et boligområde, med 1,5 kilometer til jernbanen og med godt utbygd kollektivtransport. Området ligger innenfor det som er definert som regionsenter, der hovedtyngden av fremtidig boligbygging skal skje. Området egner seg således svært godt til boligutbygging.

Det er tatt jordprøver på Kallumjordet, analysene av disse konkluderer med at det er «Lett, næringsfattig jord som må vannes mye og tilføres all næring som trengs i løpet av sesongen.» Tidligere grunneier har uttalt «Dersom noen tror at det er mulig å dyrke grønnsaker på jordet, er dette utopi uten vanningsanlegg», og vanningsanlegg er ikke tilgjengelig. Jordet som posisjonen vil omdisponere, er altså ikke næringsrik. Posisjonen risikere en erstatning på 80 millioner kroner for å verne næringsfattig jord. Dette er dyr symbolpolitikk. Høyre mener at det er uforsvarlig å bruke felleskapets penger på den måten.

På Moss Industri- og næringsforenings møte i februar, spurte ordføreren hva kommunen skal gjøre for å være næringsvennlig. Svaret er enkelt, ordfører, kommunen må først og fremst være forutsigbar. Når et areal har vært avsatt til boligformål, og det omdisponeres, uten at det er gitt politiske signaler om dette, da er kommunen uforutsigbar. Og er det noe utbyggere og investorer ikke vil ha så er det uforutsigbarhet. Resultatet av dette, kan bli det motsatte av det ordføreren ønsker, Moss blir mindre attraktiv.

Advokatene i OBOS BW, har signalisert at de vil prøve denne saken i rettssystemet, om nødvendig. Advokatfirmaet BAHR, har på deres vegne utarbeidet en selvstendig juridisk vurdering, som viser at kommunen har et erstatningsansvar på rundt 80 millioner kroner dersom eiendommen omdisponeres fra boligformål til LNF. Advokatene skriver blant annet «Vår konklusjon baserer seg på den historikken som har vært mellom kommunen (både tidligere Rygge kommune og Moss kommune) og OBOS BW. Kommunens opptreden har etter vår oppfatning bidratt til å skape berettigede forventninger hos OBOS BW om at kommunen ville medvirke til boligutbygging på Eiendommen.» Rådmannen i Moss har vurdert at det ikke foreligger et erstatningsansvar. Hva som blir fasiten vet vi ikke før det eventuelt er prøvet i retten, men det er en betydelig risiko for at Moss kommune taper saken.

Dette kan bli en stygg sak for kommunen. Kommunen kan tape rettsaken og dermed påføre kommunen en kostnad på 80 millioner kroner. Men uavhengig av om saken vinnes eller tapes, så sender kommunen et signal til alle som vil investere i byen vår, om at politikerne i Moss, med et pennestrøk kan endre forutsetningene og påføre utbygger (eller andre?) store økonomiske tap. Kommunens renomme som en næringsvennlig kommune blir ødelagt, og kommunen får et dårlig omdømme.

Og hvorfor henviser jeg til ROBEK-lista i overskriften? ROBEK-lista er et register over kommuner som ikke har kontroll på økonomien sin, og hvor staten har tatt kontroll over økonomien. Moss kommune seiler på full fart inn på ROBEK-lista sånn som den styres nå.

Men ordfører det er ikke for sent å snu, Kallumjordet bør ikke omreguleres!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken