Prio for funksjonshemmede i Moss: I denne saken må økonomien følge de helt nødvendige tiltakene.

Lyngrabben, Moss

Lyngrabben, Moss

Av
DEL

DEBATTBudsjett for Moss kommune for 2019 ble vedtatt i bystyrets møte i desember 2018. For Arbeidertpartiets del er vi glade for sammen med samarbeidspartiene våre og også med støtte fra Venstre og Krf å ha prioritert barn i lavinntektsfamilier, barnevern, rask psykisk helsehjelp, frivilligheten og fontenehuset.

I vårt budsjett kommer det ikke denne gangen så klart frem at vi også prioriterer tjenester til funksjonshemmede høyt. Dette fordi rådmannen også har vurdert og prioritert likt som oss denne gangen. I opposisjon før 2017 pekte vi på utfordringene denne tjenesten har hatt over tid. Moss kommune hatt brukere som fra HVPU reformens tid ble boende i Moss med tilskudd fra hjemkommunene. Det er med årene et lavere antall brukere man nå får tilskudd for og samtidig har det totale antallet personer med behov for tjenester økt.

Rådmannens og de borgerliges svar i 2015, 2016 og 2017 var å kutte med tilsvarende beløp i tjenestene. Selv om omfanget timer man skulle yte tjenester og antallet personer med behov var økt. Det ble et økt fokus, også i media, på tjenestene den gang det var tenkt at dagsenteret på Lyngrabben skulle legges ned for å spare penger.

Det ble gjennomført en tjenesteanalyse i tjenesten for funksjonshemmede i 2017. Denne var dessverre lite lystig lesning. Hovedfunnene i rapporten:

  • For mange ansatte gir tjenester til enkeltbrukere
  • Kostnadsbesparelsene senere år påvirker ansatte og brukere. Kutt i aktivitet for brukerne som følge av økonomisk press
  • Det er behov for å løfte nivå på dokumentasjon i virksomheten
  • Det er behov for å tilpasse tjenestene bedre til nye brukergrupper og endringer i behov hos mottakerne av tjenestene

I etterkant av analysen ble det lagt frem forslag fra rådmannen på hvor man raskt kunne iverksette tiltak og hva som var nødvendig styrking i budsjett for 2018.

Helse- og sosialutvalget har fulgt opp situasjonen med rapportering fra rådmannen til utvalget. De anbefalte tiltakene for bedre situasjonen var blant annet å øke antall avdelinger fra 6 til 9, og gjenopprette en avdelingslederstilling for å bedre nærvær av ledelse på avdelingene. Denne stillingen ble besatt sommeren 2018. Sommeren 2018 var det mulig for brukerne å ha aktivitetstilbud også når det ar ferieavvikling – slik det var pekt på i rapporten var et ønske fra brukere og pårørende.

I Høyres budsjettforslag for 2019 er det kun ett reelt forslag til innsparing. I tjenester for funksjonshemmede. Avdelingslederen foreslås fjernet, og rådmannen bes redusere med kr 2,5 mill. Til sammen utgjør det 3,1 mill kr. I budsjettdebatten sa Høyres gruppeleder Sissel Rundblad: Er det sikker at alt som står i Rapporten fra PWC er sant? Det må da kunne spares her? Høyre ønsker å spare penger for å sette på fond. På bekostning av tjenester til innbyggerne.

Hvis det er grunn til å tvile på rapporten skulle man tro Høyre hadde hatt godt med tid i de aktuelle møtene til å stille spørsmål ved den. Helse- og sosialutvalget har hatt oppfølging av saken 6. mars 2018 og 23. oktober 2018. Jeg kan ikke komme på at Høyres 3 representanter i utvalgsmøtene stilte noen spørsmål til innhold i analysen eller til om det kan være nødvendig med rådmannens foreslåtte tiltak? Høyre vil at rådmannen skal finne hvor pengene skal spares. Dersom Høyre vil spare penger mener jeg de selv må ta ansvar for å foreslå hvor i tjenesten det evt skal kuttes. Skal de ansatte løpe raskere? Skal tilbudet på Lyngrabben igjen vurderes nedlagt?

Her mener jeg Høyres politikk mildt sagt er uansvarlig overfor mottakerene av tjenester i denne kommunen. Selvsagt er ikke penger løsningen på alle utfordringer, men i denne saken må økonomien følge de helt nødvendige tiltakene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags