Det er uenighet både blant politikere og folk om fremtiden til Moss havn. Venstre har nylig formidlet at de ønsker å legge ned havna. Høyre og Ap ønsker å videreutvikle Moss havn til landets mest fremtidsrettede og effektive logistikk- knutepunkt. Andre mener at containertransporten til/fra havna bør opphøre, eller at havna bør flyttes sydover til Klevberget.

Vi har tidligere hatt lignende debatter. Om bl.a. fremtiden til cellulosefabrikken Peterson. Mange ønsket bedriften dit «peppern gror» på grunn av den forurensningen bedriften bidro til, mens andre pekte på bedriftens store betydning for arbeidsmarkedet både direkte og indirekte. I ettertid skulle det vise seg at meningsutvekslingene, og det politiske «spillet», var av ingen betydning for bedriftens skjebne. Endringer i konkurranseforholdene innen papirindustrien førte til at bedriften ble lagt ned.

Moss havn er i motsetning til bedriften Peterson et kommunalt foretak. Men så lenge eieren – Moss kommune - ikke har økonomiske muskler, så betyr dette liten forskjell. Fremtiden til Moss havn vil bli bestemt av om havna vil klare seg i konkurransen med andre havner.

Moss havn har utvilsomt en gunstig geografisk beliggenhet og har i tillegg nærhet til jernbane og E6. Ulempen er at havna aldri vil kunne ta i mot de store godsskipene. I tillegg vil lagringsplassen ved havna være en begrensende utviklingsfaktor.

Forskjeller i miljøkrav er også forhold påvirker konkurranseevnen. Det er grunn til å anta at havner som ligger i by- og bolignære områder vil få strengere miljøkrav enn havner som ligger områder hvor man ikke trenger å ta samme hensyn til støy og estetikk.

Moss byhavn må påregne strengere miljøkrav enn havnene i for eksempel i Fredrikstad og Gøteborg. Dette kan bl.a. gå på begrensinger for når det kan foregå lasting og lossing.

I næringslivet generelt ser vi at størrelse har betydning for konkurranseevnen. Vi ser både innenfor industri og handel at antallet bedrifter har gått ned samtidig som gjenværende virksomheter blir større. Dersom vi ser utover vårt eget land – så gjelder dette også havnevirksomhet.

Det er lokalpolitikernes oppgave å legge til rette for næringsliv og arbeidsplasser – samtidig som innbyggernes bo- og livskvalitet blir ivaretatt. Det krever vanskelige avveiinger. Men vi har for lengst forlatt tenkningen om at det lar seg gjøre å kombinere forurensende virksomheter med bo- og leveområder – slik det tidligere var i alle industribyene i Østfold.

Jeg forstår at næringslivet i mosseregionen ønsker at Moss havn blir opprettholdt og blir utviklet videre. Næringslivet har både rett og plikt for å jobbe for sine interesser. Og bedriftseiere og arbeidere forventer at våre politikere kjemper med nebb og klør for arbeidsplassene. Og de som blir negativt berørt av havnevirksomheten er få sammenlignet med de som har arbeidsplasser som ønsker havn.

Jeg har dessverre har liten tro på at Moss havn – uansett hvordan den blir utviklet - vil være konkurransedyktig på sikt. Det er markedet som vil bestemme hvilke havner som vil klare seg – ikke politikerne.

Moss havn vil forbli en liten havn med begrenset konkurranseevne. Men ser samtidig at det er vanskelig å legge et slikt pessimistisk syn til grunn for de valg som våre folkevalgte må gjøre.