– Grønt boligområde på Høyda

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KronikkI Moss Avis ble det for en stund siden presentert ideer om hvordan det gamle industriområde til Skanem på 55 dekar kan omdannes til et boligområde. Området blir presentert som «Industritomt blir til urban bolighage», Området vil i sin helhet bli ryddet for gammel bebyggelse og bebygges med 900 boliger. Dette vil være en fordel i forhold til andre saneringsprosjekter hvor det ofte blir en kombinasjon av ny og gammel bebyggelse. Som regel fører dette til en uheldig fortetting.

I den forenklede presentasjon av planene for Skanemområdet ser det ut til at planleggerne kan tenke seg å legge hovedvekten på å bygge opp en overordnet grøntstruktur. Dette i motsetning til andre boligprosjekter vi kjenner. Målsettingen er at området skal få et hagepreg. De grove skissene/illustrasjoner viser imidlertid en tradisjonell tetthet som sikkert er nødvendig for å få plass til de 900 boligene. Det er lite som viser en overordnet grøntstruktur som vil prege utbyggingen. De tradisjonelle urealistiske illustrasjonsskissene, som viser et utdrag av et parkdag med lekende barn i en «søt sommersituasjon», er bare ment som en «drøm» som sikkert bare politikerne tror på.

Jeg vil i den forbindelse anbefale at det trekkes grøntfaglig /biologisk kompetanse inn i prosjektet. Min erfaring er at arkitekter har en lettvint omgang med sine grønne visjoner. En viktig faktor som ofte blir glemt er de klimatiske forholdene omkring sol -og skyggeforhold og ikke minst vindforholdene. Dette planlagte boområdet vil ligge på toppen av den mektige kvartær geologisk ra avsetningen fra siste istid, med en sterk vindeksponering særlig av sørlige og nordlige vindretninger. Alle som har opplevd «blåsten» på Melløs stadion under fotballkamper kjenner til dette. Skanemområdet ligger i nabolaget til stadion, med de samme vindforholdene.

Når det gjelder den nødvendig kompetansen er den påkrevet for å få til et variert vegetasjonsblide. Ofte består grøntstrukturen i planene av små trær som det tar 20–30 år før de får en rimelig størrelse. Om man ønsker å få til et hagepreg er det viktig å få til en variert bruk av vegetasjonstyper, Det hadde vært spennende om man kunne få grønne korridorer mellom bebyggelsen med varierte vegetasjonstyper som blomstrer rikt og vil tiltrekke seg forskjellige typer fugl og insekter. Dette vil igjen gjøre boområdet attraktivt og som gjør at beboerne i større grad vil trives og bli stolte av sitt boligområde. Dette vil også gjøre området barnevennlig i forhold til andre nyetablerte boligområder, som i dag stort sett bebos av eldre på rundt 60 -70 år.

Med utgangspunkt i den debatten som nå går om sentrumsutviklingen med mest mulig høyde og tetthet, kan dette boligprosjektet få et helt annet preg og konkurransefortrinn, men da må utbyggeren i så fall følge opp planintensjonene.

På planskissene er det markert en tverrforbindelse fra Rabekkgata til Melløs stadion. Det indikerer vel at forbindelsen til idrettsanlegget vil være viktig for utvikling av denne delen av Høyda området hvor det for øvrig mangler tiltak som virker samlende for fellesaktiviteter for barn og unge. I den sammenheng er det Melløsanlegget som peker seg ut, I et samarbeid mellom utbyggere/investorer og kommunen kan dette bli et bydelsanlegg for aktiviteter både sommer og vinter med både ute – og inne aktiviteter Det er klart at dette kan bli en vinn/vinn situasjon for alle parter. Dette betinger at kommunen tar et initiativ ovenfor utbyggerne for å få til en sambruk f.eks. av Løkenfeltet. Dette kan igjen være grunnlaget for å inngå en utbyggingsavtale for en deling av investeringer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags