Om ansvar og landskapsvern på Jeløy

Flott: Tronvikveien 62 ligger flott til ved innkjøringen til Kubberød gård.

Flott: Tronvikveien 62 ligger flott til ved innkjøringen til Kubberød gård.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattDen 23.desember 1983 ble Søndre Jeløy landskapsvernområde opprettet, blant annet for å sikre landskapets karakter, ikke for nedbygging av areal til boligformål. Nedbygging av areal er en arealendring som ikke kan reverseres, og legger beslag på jordsmonn som i mange tilfeller er brukt til jordbruk. Dette er en bestemmelse som er blitt aktualisert med oppføringen av ny villa på sørsiden av Tronvikveien 62, ved innkjørselen til Kubberødalleen mot Kubberød gård, med kulturlandskap på tre kanter.

Vern av områder etter naturmangfoldloven er et nasjonalt og statlig ansvar. Fram til 2015 hadde Fylkesmannen forvaltningsansvaret for landskapsvernområdet, et ansvar Moss kommune overtok samme år.

Regjering og Storting legger rammene for vern av natur i Norge. Ansvar for gjennomføring av vernearbeidet ligger hos Direktoratet for naturforvaltning, fylkesmannen og kommunen. Disse instansene arbeider med utgangspunkt i naturmangfoldloven.

Det har hele tiden vært klart at forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemte, kunne gjennomføre skjøtselstiltak som fremmet formålet i vernebestemmelsen. Sommeren 2018 var derfor overraskelsen stor da man tillot oppføringen av en villa på over 572 m², en frittliggende garasje inkl. boenhet på 256 m², badehus på 63,3 m² samt en sykkelbod i landskapsvernområdet. Villaen skal bygges på den gamle branntomta hvor det tidligere sto et lite sommerhus preget av lang tids forfall og vanskjøtsel. Motforestillingene handler ikke om formålstjenligheten av en ny bolig, men størrelsen på den nye villaen som langt vil overskride sommerhusets opprinnelige 140,3 m². I tillegg legges det beslag på jordbruksareal på motsatt side av Kubberødalleen.

Teknisk utvalg (TU) motsatte seg rådmannens vurderinger som blant annet sa at boligbygging i Søndre Jeløy landskapsvernområde ikke var ønskelig. Teknisk utvalg henviste til plan- og bygningsloven § 19-2, og satte på den måten andre kommunale, fylkeskommunale og statlige vurderinger og hensyn til side. Teknisk utvalg ga dispensasjon for bygging etter plan- og bygningsloven og fattet vedtak om utbygging i landskapsvernområdet da saken ble lagt fram for dem. Fagfolkene i kommunen var uenige, saksbehandleren i MISA (Miljø- og samferdselsutvalget) var ikke for søknaden slik den forelå, mens saksbehandleren i teknisk utvalg anbefalte søknaden.

Uansett hvorledes den kronglete saksgangen har vært, bør det ikke være noen uenighet om at:

• Eiendommen ligger innenfor LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområder, jfr. plan- og bygningsloven) i kommuneplanen, og i den kommer det klart og tydelig fram at det ikke er tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet).

• Eiendommen ligger i tillegg innenfor Søndre Jeløy landskapsvernområde som er en egen hensynssone i kommuneplanen.

• Eiendommen ligger i et landskapsvernområde som er vernet i tråd med nasjonale vernebestemmelser.

Vi etterlyser hvilke føringer som ligger til grunn for at kommuneplan og nasjonale verneinteresser kan overstyres av et utvalg som ikke har som sin oppgave å fremme landskapsvernet. Beslutningen om nybyggingen i landskapsvernområdet kan skape presedens for behandling av tilsvarende saker i fremtiden, og spesielt blir det viktig å ha dette klart før den nye kommunen er en realitet fra 2020.

LES OGSÅ:

Bygging av kjempebolig med badehus og basseng er i gang i landskapsvernområdet på Jeløy

Nytt møte om omstridt luksusbolig i verneområde på Jeløy

Vil stoppe ny lystgård i landskapsvernområdet: - Har ingenting med misunnelse å gjøre

Bygger praktbolig med badehus og basseng

– Dette er bare trist, sier huseier 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags