Stortingsrepresentant, tidligere varaordfører i Moss og tidligere gruppeleder for Fr.p I fylkestinget, har en kommentar i avisen lørdag 3. september. Denne er formet som et åpent brev til ordfører Tage Pettersen og gruppeleder for Arbeiderpartiet, Hanne Tollerud. Det overrasker meg at Wiborg i kronikken fremsetter en del påstander, som etter min mening ikke er riktige.

Innledningsvis erkjenner han at det er uenighet mellom partiene, og at også han i noen saker i ettertid har sett at andre partier har hatt rett. Det gjelder jo for alle politikere og partier. Når han nå setter seg på sidelinjen, og vil advare mot prosjekter som nå, etter brede prosesser, er godt i gang, er det oppsiktsvekkende.

Han ber om at man tar innover seg at Peterson er konkurs, og at jernbanen var tilpasset denne bedriften. Kjenner ikke Wiborg de nasjonale føringene om at jernbanen skal gå gjennom sentrum? At Petersontomten skal videreutvikles av nye eiere? Vet han ikke at vi har Mølla (Lantmannen Cerealia AS) som sliter med at Østfoldbanen deler bedriftens areale, slik at de får store ekstra kostnader med interntransport?

Kjenner han heller ikke til at så sent som i 2011 ble en KVU for rullering av IC-strategien bestilt fra regjeringen? Og at det i den forbindelse, ble slått fast at Follobanen og Sandbukta-Såstad lå fast? Kjenner han heller ikke til at fylkestinget med stort flertall har besluttet at IC skal bygges ut fra nord?At Jernbaneverket nå har en stab på mellom 50 og 100 personer som er i gang med grunnundersøkelser og planlegging? Han advarer mot en storstilt utbygging av en massiv utvidelse av Moss konteinerhavn.

Vet ikke Wiborg at Moss havn skal forskyves litt sydover, fordi jernbanen trenger areal både i byggeperioden og permanent? Slik planene nå er, blir den mindre i areal enn i dag, og avsluttes med grøntanlegg og badestrand mot syd. Vet han ikke at Moss havn isolert, greier seg godt på eksisterende areal, men bystyret, som havneeier, har med stort flertall, vedtatt endringen for å tilpasse seg til jernbaneutbyggingen.

Wiborg representerer et av regjeringspartiene. De har også samferdselsministeren. Er Wiborg kjent med hvordan hans eget partis fylkesparti har stemt i noen av disse sakene?

Da Wiborg var lokalpolitiker, var han flere ganger med på møter med nasjonale politikere for å lobbe for flertallsvedtak, han i utgangspunktet hadde stemt i mot. Han var den gang tydelig på, slik jeg oppfattet han, at han aksepterte flertallets forslag. Gjør han ikke det lenger?

Nå har han arbeidet på Stortinget i snart tre år, og hva vet jeg, han har kanskje ønske om å fortsette en ny periode der? Han nevner ingen ting i kronikken om RV 19. Støttet Wiborg flertallets merknad i Stortinget før sommerferien, hvor Stortinget ba departementet om å bidra til å fremskynde planleggingen av RV 19, slik at den helst bør bygges samtidig med jernbanen?

Mener virkelig Wiborg at mossesamfunnet kan sette alt dette på vent?