Når planene om en effektiv jernbane gjennom Østfold startet opp for flere år siden, var ønsker og intensjoner gode, og Moss skulle bl.a få ”frigitt” noen hundre meter med sjønære arealer. Ingen evnet likevel den gang å forutse de enorme negative konsekvensene tiltaket etter hvert ville påføre oss.

Ubehagelige konsekvenser dukket opp ”litt nå og litt da” underveis. Lokalpolitikere mener i dag å vise styrke og gjennomføringsevne ved å stå fast på sine opprinnelige valg. Men våger disse da senere å ”si fra” så langt ute i løpet når dette trengs?

Om det i starten var satt opp en oversikt over hva man ville miste/oppnå ved å ”skaffe” seg denne togtunnelen gjennom Moss, så hadde man sannsynligvis i stedet arbeidet mot alternative løsninger. Selvfølgelig også om Petersons skjebne var kjent den gang.

Planprosessen har hovedsakelig vært gjennomført med mulighet for innspill fra innbyggerne gjennom flere år.

Gjennomført uten innspill

Dette gjelder dessverre ikke flyttingen av tunnelåpningen fra Sandbukta og inn i Mosseskogen, her ser tunnelutvidelsen for mange av oss ut som en ren tilsløring, både for hva som er presentert i folkemøter som ”undersøkt i analysene”, og ikke minst på kartgrunnlaget; der man faktisk flyttet navnet ”Sandbukta” mot nord omtrent til Moldbekk.

Slik kunne man fremdeles kalle prosjektet ”Fra Sandbukta til…” uten at publikum oppdaget at dette ikke lenger var tilfellet, og det store folkeengasjementet for å bevare Mosseskogen i tidligere sammenhenger ikke ble igangsatt underveis. (Flyttes stasjonen til basartaket er vi likevel høyst sannsynlig tilbake til opprinnelige tunnelplaner med flytting av tunnelåpningen sydover til Sandbukta og ikke inne Mosseskogen)

Forkjemperne (lokalpolitikere) for den foreslåtte jernbaneplanen står fram og ber folket stille seg bak denne, med argumenter som raskere reisetid til Oslo, økt godstrafikk, en viktig bærebjelke for vekst og næringsutvikling med mer.

Effektig godstransport må bli en realitet

Men:

* Reisetiden fra Moss til Oslo reduseres ikke av å lage den foreslåtte tunnel i fjellet nord for Moss med sine ubehagelige kurver både vertikalt og horisontalt.

* Godstrafikk på jernbane er avhengig av en mer rettlinjet trasé en dagens forslag, for å kunne øke vesentlig. Økt godstransport på jernbanen ville sikret en veldig mye bedre nytte/kost for jernbaneprosjektet.

* Skal vi ha fremtidig godstransport på bane gjennom vårt område, må det velges en løsning der effektiv godstransport til utlandet blir en realitet, f.eks kan dette oppnås ved plassering langs E6. (Dessuten; tenk hvor enkelt det ville vært å planlegge trafikk i byen og tilknyttet stasjonen da)

Dagens forslag med ”Mossetunnelen” mot nord er altså ikke god med tanke på fremtidig godstransport. Tilgjengelige analyser med andre trassevalg for godstransport er jo allerede foreslått, og alternative traseer utenfor vårt område vil senere dessverre tvinge seg fram, om foreslått løsning gjennomføres.

* Planlagt trasé (lokalt) er derfor neppe optimal for ”vekst og næringsutvikling” i Mossedistriktet, slik den ganske sikkert ville vært langs E6.

Hvorfor skal vi ødelegge så mye for å oppnå så lite?

Nasjonalt sett er det uforståelig at sentrale myndigheter ikke har satt foten ned, og forlangt en godstransportvennlig jernbaneutbygging.

Sentrale politikere må på banen for å kunne stoppe dette nå, for lokale politikere makter tydeligvis ikke å snu i denne fastlåste saken.