Norge trenger en moderne jernbane som binder landet sammen. Togtilbudet må bli drastisk bedre dersom folk skal kunne reise miljøvennlig uten å bruke dobbel så lang tid til jobb. Skal vi klare å bygge jernbanen for framtiden er vi avhengige av dyktige fagfolk, en helhetlig styring av jernbanen, og store investeringer. Jernbanen må eis og driftes av felleskapet.

Men dessverre går det i gal retning med den mørkeblå regjeringens jernbanereform, som vil gi mer oppsplitting, svakere fagmiljøer og privatisering. Østfoldingene vil være blant de første til å kjenne konsekvensene av regjeringens markedsideologiske reform.

Regjeringen har med jernbanereformen gitt Bane Nor blankofullmakt til å privatisere beredskap, drift og vedlikehold på jernbanen. Østfoldbanens reisende har blitt valgt ut som prøvekanin for denne markedsideologiske eksperimentet. Bane Nor jobber akkurat nå med ulike alternativer for hvordan jernbanen vår skal privatiseres.

Det vil bli en katastrofe for både de ansatte og de reisende på Østfoldbanen. Privatisering fører til oppsplitting og pulverisering av ansvar. Vedlikehold og drift av jernbane er komplekst og krever koordinering av mange aktører allerede i dag. Med høyresidens jernbaneprivatisering vil det bare bli enda flere selskaper og aktører som må koordineres. Hittil med jernbanereformen har antallet direktører i norsk jernbane økt fra 11 til 27. Alle med millionlønn.

Bane Nor vil miste viktig bestillingskompetanse, når de som faktisk kan jernbanevedlikehold blir outsourcet til private. Det dyktige fagmiljøet vil splittes opp og svekkes.Ikke minst viser erfaringene fra Sverige at privatisering av drift og vedlikehold fører til økte kostnader til byråkrati, alle de som må kontrollere anbudene, og ikke minst flere stopp i trafikken grunnet feil.

Det hjelper ikke østfoldingen som sitter på et forsinka tog om de som driver vedlikehold på skinnene jobber for et kinesisk selskap i stedet for et selskap eid av det norske felleskapet. Det vi trenger er utbygging av infrastruktur, ikke å privatisere den.

Derfor har jeg og SV foreslått på Stortinget å stoppe regjeringens prøvekaninprivatisering av Østfoldbanen. Men dessverre stemte regjeringspartiene og KrF ned vårt forslag. Men SV vil ikke gi oss. Bane Nor har utsatt beslutningen om privatisering, derfor må vi nå jobbe godt sammen med de reisende og de ansatte for å stoppe galskapen.

Vi må samle de ulike selskapene som driver jernbane i dag, ikke splitte opp i enda flere selskaper og mer kaos. SV har alltid vært klokkeklare på at jernbanen skal være eid og drifta av fellesskapet.

Overskuddet som jernbanen gir oss må brukes til å bygge jernbane i Norge, ikke formuer i Kina.