– Stopp krisen før den kommer

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKÅrsakene til manglende rekruttering og økt frafall i Fastlegeordningen er sammensatt og flere tiltak må settes inn for å sikre denne ordningen.

Det dreier seg om stort arbeidspress etter overbelastning med oppgaver på for få leger, tendens til endring av fagfeltet som fastleger opplever negativt, anonym kritikk på legelisten.no som fastleger ikke kan forsvare seg mot samt blant annet reduksjon av netto inntekt sammenlignet med andre yrker som fastleger burde kunne sammenlignes med. For eksempel andre spesialister (avtalespesialister), tannleger og advokatpartnere.

Fastlegeordningen har vært underfinansiert i mange år.

Fastleger er spesialister i allmennmedisin eller har forpliktet seg til å bli det.

Etter fullført legeutdannelse inkludert turnustjeneste betyr det ytterligere utdannelse i 4–5 år og deretter en forpliktet fortløpende etterutdannelse. Hvert femte år må spesialistene i allmennmedisin fornye sin godkjenning. Har de ikke fulgt det pålagte etterutdannelses programmet fratas de rettigheter. En viktig tilleggstakst for spesialister får de da ikke lenger bruke. Ingen andre legespesialister har formelt dette kravet. Denne forpliktende etterutdannelsen er viktig for kvaliteten i allmennmedisin/ fastlegepraksis, men også fordyrende for disse legene.

Uansett årsak til svikt i rekrutteringen er det blitt en negativ spiral som det blir vanskeligere å snu jo lengre tid det tar før tilstrekkelige tiltak settes inn. Det er alvorlig når de som vurderer å investere i fastlegepraksis forstår at verdien på slik praksis nå er dalende. Ingen med sunt bondevett investerer penger i noe som er på vei ned. Greier man ikke å endre dette vil det komme mer krav om å opprette flere fastlønnede fastlegestillinger i kommunene. Det er beregnet at det blir en merutgift på omtrent 1 million kroner per legestilling sammenlignet med næringsdrivende fastleger hvis lønn og alle driftsutgifter inkludert forpliktet etterutdannelse skal dekkes av kommunene. Det blir en langt dyrere ordning for kommunene / samfunnet og neppe mer fleksibel eller på andre måter bedre. Jeg tipper mindre fleksibel, mindre personlig og mindre innovativt. Minner om at mange fastleger i Norge innførte datateknologi i sin praksis lenge før sykehuslegene kunne ta det i bruk.

Vi trenger hovedsakelig satsing på fastleger som selvstendig næringsdrivende slik politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet klokt nok har gitt klart uttrykk for, men også fastlønnede stillinger der det er mest hensiktsmessig. Noen leger vil fungere og trives best i fastlønn stillinger andre som selvstendig næringsdrivende.

I diskusjon om inntekt må alle ha klart for seg at netto næringsinntekt er noe annet enn omsetning. Alle driftsutgifter må trekkes fra. Fastlønn er noe annet en netto næringsinntekt. Fastlønn gir rett til å beholde lønn ved sykefravær og fravær i forbindelse med svangerskap og barsel. Fastlønn gir blant annet pensjonsrettigheter og rettigheter i forbindelse med arbeidsmiljø inkludert en bedre beskyttelse mot overbelastning. Dårlig nyansering av dette er uheldig i debatten om sikring av fastlegeordningen.

Fastlegene har faste samt variable utgifter. De faste utgjør de største utgiftene og er uavhengig av hvor mye en jobber, mens de variable er avhengig av det.

Det finnes Ikke sikre tall for fastlegenes netto næringsinntekt før skatt ved 37 timer arbeidsuke. Jeg antar at den for et år vil være mellom 650 000 og 750 000 basert på Inntekt og kostnads undersøkelsen for 2016 samt Helsedirektoratets tidsbruk undersøkelse nylig. Jeg har tatt med nødvendig fravær til pålagt etterutdannelses, ferier og fravær ved sykdom. Helsedirektoratets tidsbruks undersøkelse viste at fastlegene jobbet gjennomsnittlig 49,5 timer pr. uke. Det er mye mer enn 37 timer. Når det meste av driftsutgifter er betalt før overtiden begynner vil netto næringsinntekt stige raskt ved overtid.

Tar vi med legevaktarbeidet i tidsbruk undersøkelsen var arbeidstiden 56 timer per uke.

De som planlegger et liv med normal arbeidstid vil neppe satse på fastlegepraksis som selvstendig næringsdrift slik dette er blitt etter mange års overbelastning og underfinansiering. Mange yngre leger tenker slik i dag.

Tiltak må settes inn for å sikre allmennmedisin med den faglige bredde den skal ha.

Da går det blant annet ikke å fjerne viktige allmennmedisinske områder innen kvinnehelse og overføre det til jordmødre eller gynekologer uten henvisning.

Det pågår forsøksordning med «primærhelseteam» og det er bra. Her skal disse teamene styres av fastleger og det vil meget sannsynlig øke kvaliteten i arbeidet med flere pasientgrupper, men jeg tviler på at det vil redusere behovet for fastleger. Det kan heller komme til å øke behovet for disse legene ytterligere grunnet rådgivning og koordinering.

Mulighetene for anonym kritikk på legelisten.no hvor fastleger ikke kan forsvare seg må fjernes. Det må sannsynlig skje ved en forskrift siden det er vedtatt at det skal kunne fortsette i henhold til gjeldende regler. Slik anonym kritikk oppfattes av mange fastleger som mobbing og det øker ikke lysten på å bli eller fortsette som fastlege.

Økonomien i ordningen må styrkes nødvendig for å øke lysten til å investere i fastlegepraksis igjen. Alternativer vil bli dyrere og dårligere.

Vi trenger en velutbygget fastlegeordning som er enda bedre enn den vi har. Det må bli bedre tilgjengelighet over hele landet med kort ventetid for time.

Det vil kreve enda flere fastleger for å dekke behovet.

Greier vi ikke bryte den negative spiralen raskt nok så lysten til å investere i fastlegepraksis igjen øker vil Fastlegeordningen slik vi har kjent den, bryte sammen.

Vi får da en uttalt todelt primærhelsetjeneste med svekket ordning for folk flest og en privat legetjeneste for de med god råd. Det ønsker vi ikke!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags