Velgeren må få mer innflytelse

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKI dagens situasjon har rikspolitikernes troverdighet fått riper i lakken og tilliten er dessverre minsket. Derfor må noe gjøres for å gjenreise et godt forhold velger – politiker. Det må være en selvfølge at landets lover, regler og påbud etterleves av folkets valgte på lik linje med den øvrige befolkning. Det skal ikke være noen forskjell på velgeren og den som velges til å representere hun/han på Stortinget. At vi stemmer på en kandidat er en tillitskontrakt som må holdes.

I forbindelse med at det må skje endringer i inndelingen av våre valgkretser ved at fylkene forsvinner og regionene oppstår, opprettet regjeringen 21. juni 2017 et valglovutvalg som skal «lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen». Utvalget ledes av lagdommer Ørnulf Røhnebæk og består av totalt 17 medlemmer med bred erfaring fra valg. I flg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal utvalget avlevere sin utredning innen 31. desember i år.

Jeg håper at utvalgets gjennomgang av valgloven også innebærer at de ser nærmere på hvordan man kan få økt interessen for våre demokratiske valg. Hvordan skal vi få økt interessen for å bruke vår rett til å være med på å velge de som skal styre landet? Det viser seg at vår form for folkestyre/vårt demokrati ikke lenger er noen selvfølge. Den demokratiske styreformen er på vikende front ute i verden. Derfor må interessen for våre valg økes. Ved kommunevalget i 2015 var valgdeltakelsen 60 prosent mens det for fylkestingsvalget samme år bare var 55,9 prosent. Ved stortingsvalget i 2017 var det 78,2 prosent av de stemmeberettigede som brukte sin demokratiske rett.

I Danmark og Sverige er deltakelsen i valg langt større enn hos oss. Ved Riksdagsvalget i Sverige i 2018 var oppslutningen 84,4 prosent mens det til Folketingsvalget i Danmark i 2015 var et oppmøte på 85,9 prosent.

Hvorfor er interessen for demokratiske valg i Norge langt mindre enn i våre naboland? Har det noe å gjøre med tilliten til politikerne, eller er det valgsystemet som bidrar til liten interesse? Har vi det kanskje for godt og mener at det ikke spiller noen rolle om vi stemmer eller blir hjemme? Jeg håper at utvalget går nærmere inn i disse problemstillinger for å finne årsakene til den lave interessen for valg.

Er det i vårt system for stor avstand mellom kandidatene og velgeren? Fylkene har vært valgkretsene for valg til Stortinget og fylkestingene fram til nå. Siden politikerne har bestemt at våre 19 fylker fra 2020 skal erstattes av 11 regioner har man vært tvunget til å se nærmere på valgsystemet. 4. juni i år vedtok Stortinget at stortingsvalget i 2021 skal skje ut fra de 19 valgdistriktene vi har i dag, ikke etter de nye regionene som skal tre i kraft fra 2020. Årsaken er at vi skal få god tid til å etablere et nytt valgsystem fram til stortingsvalget i 2025. Imidlertid skal valgene i år til de 11 nye regionforsamlingene/ fylkestingene, gjennomføres etter de nye grensene. Det innebærer at velgerne i Østfold, Akershus og Buskerud skal velge 87 politikere til regionens nye fylkesting med hovedsete i Sandvika.

I innledningen til valgloven heter det at «Formålet med loven er å legge forholdene til rette slik at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer».

Selvsagt er det behov for endringer. Spørsmålet blir hvor radikale de blir. Det er ingen tvil om at det må ses spesielt på Stortingsvalgene og hvilken innflytelse velgere bør ha på utvelgelsen av representanter. I dag har Østfold 9 representanter som fordeles til partiene ut fra et komplisert system. Alle partier skal få representasjon ut fra hvilken støtte de får fra velgerne. Det samme gjelder for fordelingen av de 87 representantene som i høst skal velges til region Viken.

Systemet bidrar imidlertid til at det er få som er involvert i utvelgelsen av dem som skal settes opp på partienes stemmesedler. Nominasjonsprosessen er det få som er involvert i. Jeg mener at avstanden mellom valgte representanter og velgerne må bli kortere. Det kan gjøres ved å lage valgkretsene mindre, ikke større. Å bruke Region Viken som én valgkrets blir for stort. Hva med å dele de representantene Østfold skal velge til Stortinget inn i mindre valgdistrikter der det velges noen få representanter fra hvert distrikt? Mindre valgdistrikt vil kunne gjøre kontakten mellom velger og representant mindre og velgerne kan få mer kontakt med «sine» representanter. At Østfold-velgere for eksempel skal stemme på kandidater til Viken fylkeskommune fra Buskerud og visa versa er uheldig. La velgerne få valget mellom lokale kandidater for å lette kontakten og kommunikasjonen. Da kan velgeren snakke om «min representant på Stortinget eller i fylkestinget.»

Skal interessen for valg økes må noe gjøres. La velgerne få muligheten til å velge mellom kandidater fra sin region/sitt distrikt. Det vil øke interessen og skape større nærhet mellom velger og politiker. Lag et valgsystem som engasjerer mer. Valgdeltakelsen må opp. Det fortjener vårt demokrati.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags