Rv19-viktig for alle i Moss

Nye veier: Riksvei 19 er et sentrtalt element i ossetrafikken, mange ønsker en bedre løsning. foto: Terje holm

Nye veier: Riksvei 19 er et sentrtalt element i ossetrafikken, mange ønsker en bedre løsning. foto: Terje holm

Av
DEL

MeningerEtter valg av plassering for jernbanetrase og jernbanestasjon er Rv19 den viktigste samferdsels- og byutviklingssaken i vår tids historie. Valg av trase for tilførselsvei til Norges største fergesamband vil legge premisser for byens utvikling i overskuelig fremtid, akkurat slik valg av jernbanetrase og jernbanestasjon gjør, og vil gjøre det. Faren er imidlertid at Rv19 kan gi langt mer alvorlige konsekvenser enn jernbanesaken. Til tross for at jernbanen beslaglegger store flotte arealer i umiddelbar nærhet til sjøen så går likevel en stor del av den i tunnel. Faren for at Rv19 ikke vil gå i tunnel er overhengende stor, og enhver mulighet for å finne flest mulig alternativer å velge i må tilrettelegges.

Moss havn er en av de viktigste premisser for plassering av fergeleie, og vei mellom fergeleiet og E6. SVV har uttalt at det planlagte jernbanesporet ut på havnen vanskeliggjør flere mulige alternativ for Rv19. Det blir derfor av stor viktighet å få vurdert flere sider for havnas drift slik at vi kan fatte de riktige vedtakene. Som Ny Kurs’ gruppeleder har jeg stilt flere spørsmål til ordføreren om havna, og om å få saken til politisk behandling.

Moss by kan ikke bli utsatt for «plassering» av Norges største fergesamband uten at alle forutsetninger er utredet, opplyst og avklart.

Her er noen av de viktige avklaringene vi trenger: Potensiale for gods fra sjø til bane over Moss havn må analyseres. Det må gjøres kvalitetssikrede kostnadsberegninger for alle investeringer for å opparbeide/anlegge et havnespor, inklusive materiell, eksempelvis skifte-lok, kraner mv. Investeringene vil være formidable, og konsekvens for og betjening av nødvendige investeringer sett i lys av konkurransesituasjonen må analyseres. Iht. KVU fra 2012 vil godstransport på intercitytraseen igjennom Østfold kun ca. 16 år etter åpning være tilnærmet umulig, og godstransport må i all hovedsak gå på østre linje, dvs. via Rakkestad, Mysen og Askim. Hvilken betydning vil det ha for potensielle kunder at gods fra sjø til bane over Moss havn må gå på den østre linjen? Dvs. fra Moss, via Sarpsborg, Mysen og Askim til Oslo, eller til Vestby – for de som tror på det. Det må også avklares hvorvidt det i det hele tatt vil være kapasitet til å koble godstog fra havnespor til intercitytrase over planlagt veksel på Moss stasjon, og hvis så i hvilken utstrekning. Slik kapasitet må stå i sammenheng med behov.

Hvorfor er plassering av Rv19 så viktig? I tillegg til å legge premisser for utviklingen av Moss i nær sagt all fremtid vil vi risikere at innbyggerne i Moss vil måtte betale for det meste av veien. Hvorfor? I all hovedsak vil resonnementet være knyttet til «behov for» (les ønsket) plassering (som belyst ovenfor) men også samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Du har sikkert hørt det før, «prosjektet må være samfunnsøkonomisk lønnsomt». Hva er samfunnsøkonomisk lønnsomhet? Jo, dette oppnås ved å få flere til å bruke prosjektet, i denne sammenheng Rv19, for så at disse må betale bompenger slik at prosjektet blir lønnsomt. Og dette gjøres til tross for at hovedmålsetningen med prosjektet er å løse en helt annen oppgave, å få biler til og fra fergen og E6. Hvis det er mulig å argumentere for en løsning hvor traseen må legges slik at store deler av Moss (les Jeløyas innbyggere) må benytte veien, ja da kan man få et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt – til tross for at det blir mye dyrere, og uavhengig om den øvrige trafikken kan klare seg utmerket godt uten de «påførte» løsningene.

Med utgangspunkt i, og i tillegg til, ovennevnte blir det veldig viktig å få vite hva du som innbygger av Moss mener i dette spørsmålet. Ny Kurs forventer at Moss kommune legger opp til en prosess med reell innbyggerinvolvering og vil følge opp dette. Med reell innbyggerinvolvering menes at innbyggerne skal få lov til og mulighet for, å si sin mening om alle mulige alternativer, inklusive hvis så nødvendig en nedlegging av Moss havn, eller «kun» å utelukke havnespor. Tidspunktet hvor innbyggerne må involveres er hvor innbyggernes meninger kan tas på alvor, dvs. være med å bestemme valg av trase for Rv19. Det er viktig at vi lærer av den manglende inkludering for jernbanesaken, og fremtiden for byen vår må få en inkludering vi ikke har opplevd frem til nå. Jeg er veldig nysgjerrig på ordførerens svar til og videre behandling av mine spørsmål.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags