Solbergregjeringen innførte gaveforsterkningsordningen for museene i 2014. Formålet var å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg.

Ordningen skal stimulere private givere til å bidra for å løfte norsk kulturliv. Ved gaver fra private givere utløses en mulighet til å søke 25 prosent av gavebeløpet fra gaveforsterkningsordningen.

Regjeringen styrket gaveforsterkningsordningen til totalt 60 millioner kroner i 2017. Erfaringen er et mangfold av søknader fra små og store aktører i hele kulturfeltet.

I inneværende år vil satsingen alt i alt kunne tilføre kulturlivet 300 millioner kroner i private gaver og gaveforsterkningstilskudd.

Gaveforsterkningsordningen fungerer og har gitt norsk kulturliv flere økonomiske bein å stå på. Tilbakemeldingene vi får fra feltet er at ordningen bidrar til å realisere prosjekter. For Østfold sin del har for eksempel Østfoldmuseene, Opera Østfold, Det norske blåseensemble, Inspiria og Punkt Ø mottatt betydelig støtte fra ordningen.

 

Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2018 å avvikle denne ordningen. I sitt budsjettdokument skriver de at de vil «avvikle en ordning som lar rike sponsorer bestemme hva fellesskapets penger skal gå til».

Dette forteller meg at Ap vil tilbake til en kulturpolitikk der politikerne skal styre kulturlivet. På kulturområdet lukker Arbeiderpartiet fullstendig øynene for at vi møter en strammere offentlig økonomi i årene fremover.

Partiet mener kulturen skal ha en fast andel av totalbudsjettet. Det er kanskje populært når budsjettene øker, men hva når totalrammen reduseres?

Dette er ikke en politikk Høyre står for! For oss vil en god kulturpolitikk være en politikk men mangfold som stimulerer de mange gode lokale initiativene. Vi politikere vet ikke alltid best! Gjennom sterkt offentlig-privat samarbeid har kunst og kulturfeltet i fremtiden potensiale til å bli en av våre viktige næringer.

Derfor vil vi heller styrke gaveforsterkningsordningen til 70 millioner for 2018. Det vil kunne utløse totalt 350 millioner kroner i private gaver og gaveforsterkningstilskudd.