I partiprogrammene for inneværende stortingsperiode lovprises frivilligheten og betydningen av det frivillige engasjementet. Så godt som alle partier opplever dette engasjementet som enestående og noe som fortjener støtte! Vi leser at driftsgrunnlaget må sikres, at frivilligheten er en bærebjelke i norsk kulturliv, at terskelen for deltakelse i kor, korps og teatergrupper må bygges ned slik at ingen ekskluderes. Kulturlivets betydning for trivsel og livskvalitet trekkes fram, og mange peker på at offentlige midler må tilføres for å styrke denne demokratiets grunnmur.

Vi er mange som arbeider innen det frivillige kulturlivet i Østfold, et arbeid som gir kunstneriske opplevelser og binder folk sammen i verdifulle læringssituasjoner. Barn, unge, voksne og gamle har tilbudene i lokalsamfunnet som de viktigste kulturarenaene, og de trenger støtte, for det koster å drive opplæring.

I forslaget til statsbudsjett 2018 som nylig ble presentert er det lagt inn et kutt i bevilgningen til studieforbund på 22,5 millioner sammenlignet med 2017. Reduksjonen skal ikke påvirke størrelsen av tilretteleggingstilskuddet. Dette innebærer i praksis at opplæringstilskuddet til av kor, korps osv. blir redusert med ca. 15 prosent, og kommer i tillegg til de siste års negative utvikling. Vi har ikke engang fått priskompensasjon. Dette er dramatisk, og kuttet vil ramme lokale lag og musikkorganisasjoner over hele landet!

Vi krever at tilskuddet i 2018 blir på 2017-nivå og at det blir kompensert for lønns- og prisstigning, og vi oppfordrer på det sterkeste deg som stortingsrepresentant fra Østfold om å bidra til dette.

Kuttet i bevilgningen til studieforbund og dermed voksenopplæringsmidler er å slå hånda av frivillighets-Norge, og det trenger vi ikke.