Har vi lik lønn for likt arbeid, er kvinner og menn likeverdige i og utenfor arbeidslivet?

I Norge har likestillingen kommet nokså langt. Vi ser allikevel at unge velger svært tradisjonelt når de skal bestemme seg for et yrke. Kvinner blir helsearbeidere og menn blir elektrikere og tømrere.

Grunnen til dette kan være at alle ungdommer som ikke begynner på studiespesialisering (allmennfag), må bestemme seg om framtidig yrke mens de fortsatt går på ungdomsskolen.

En undersøkelse blant 10.klassinger i Oslo viser at lønn og økonomi spiller mindre rolle enn kjønn ved valg av yrke. Når man er så ung som 15-16 år er mange i en sårbar alder, og det å «skille seg ut» eller gjøre annerledes valg kan virke vanskelig.

Internasjonal forskning viser også at unge i vestlige land velger yrke utifra individuelle ønsker, ikke hva samfunnet ønsker og trenger. Det vestlige idealet er å velge yrke basert på hva du er interessert i eller brenner for. Dette bygger også opp under tradisjonelle kjønnsdelte yrkesvalg.

En lokal Stortingsrepresentant sier at kvinner må ta andre yrkesvalg. Kvinner må velge utdanninger og jobber som er bedre betalt. Jeg synes ikke det løser noe. Må kvinner bli rørleggere eller ingeniører for å få ei lønn å leve av?

Nå skjer det heldigvis noe på området: «Menn i Helse» er et prosjekt for å omstille arbeidsledige menn med andre utdanninger til omsorgsyrker. Forhåpentligvis vil prosjektet få flere menn inn i helse- og omsorgssektoren, og vi vil få flere menn som ser verdien av den typen arbeid.

En tilleggsutfordring i helsesektoren er at svært mange jobber deltid. Noen jobber frivillig deltid, men de fleste er ufrivillig deltidsarbeidende. Med døgn- og helgearbeid skal det mange små stillingsbrøker til for å få dekket alle vaktene. Det er også et paradoks at noen «velger» å jobbe deltid fordi arbeidet er så fysisk krevende at man rett og slett ikke klarer å stå i full stilling. Da blir det vanskelig å få ei lønn å leve av.

Kvinner og menn opplever ulike utfordringer når det gjelder likestilling. I årene som kommer må vi i større grad se kvinner og menns kamp for likestilling i sammenheng. Det er ikke mulig å oppnå full likestilling uten at alle er med.

Island har vedtatt en likelønnslov. Fra 1.1.18 er det forbudt å betale menn høyere lønn enn en kvinne med samme jobben. På Island viser tallene at kvinner tjener 7-8% mindre enn det menn gjør, og det er etter at man har justert tallene for familieforpliktelser og fravær. Opprinnelig er lønnsforskjellen på 20%. Mindre inntekt gjennom et helt arbeidsliv fører igjen til at kvinnene får opptil 30% mindre i pensjon.

Det skal bli spennende å følge utviklingen på Island. Med loven i hånd skal lønnsgapet være tettet i 2022.

SSB har satt tall på forskjellene i Norge; månedslønna for kvinner er i snitt 86 % av månedslønna til menn. De største forskjellene er i heltidsstillinger og blant de med høyere utdanning.

Men det er ikke lik lønn for likt arbeid som er den største utfordringen, det er lik lønn for likeverdig arbeid som gjenstår å løse.

Sykepleiere av begge kjønn har samme lønn, det er ikke tema. Forskjellen består i at kvinnedominerte yrker tjener mindre enn mannsdominerte yrker med tilsvarende utdanning.

Også på ledernivå er det store forskjeller på lønna til kvinner og menn. En undersøkelse gjort i 2017 av organisasjonen Lederne viser at kvinnelige ledere i snitt har 77 % av mannlige lederes lønn.

«– I så å si alle bransjer og stillingskategorier tjener kvinneledere betydelig mindre enn menn. Det er dessverre vanskelig å komme utenom en hypotese om at kjønnsdiskriminering er mer utbredt blant ledere enn i andre yrkesgrupper,» sier forsker Eivind Falkum i Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Likestillingsutfordringene knyttet til inntekt, makt og sosiale forskjeller tilsier et fortsatt fokus på kvinners situasjon i samfunnet. Et samfunn der folk diskrimineres eller der likestillingen er svak, er et samfunn som ikke utnytter de menneskelige ressursene. Dette gjelder uavhengig av kjønn, etnisitet eller alder. Det er fortsatt noen kamper igjen å kjempe.