Rådmann Bente Hedum slår i en kommentar i Moss Avis lørdag 18. februar fast, at Moss Kommune ikke bestemmer over sin egen fremtid.

I sin kommentar påpeker hun at det er BaneNor som er tiltakshaver og byggherre for planlagt dobbeltspor gjennom Moss, og at det er Staten som bekoster hele jernbaneutbyggingen. Hun legger også Stortingets føringer for Inter City utbyggingen til grunn for sin argumentasjon, der det er tydeliggjort at jernbanen skal gå gjennom byene, og at stasjonen skal plasseres sentralt.

Dette betyr selvsagt ikke at Moss Kommune er fritatt for ansvaret for egen utvikling.

Rådmannen baserer sin argumentasjon for byutvikling på enighet om trasévalg og jernbanestasjon som ble oppnådd i 1993/94. Etter min mening er det her hun og makteliten i Arbeiderpartiet og Høyre kommer skjevt ut fra hoppkanten.

Hva har skjedd siden 1993/94?

M. Peterson har gått konkurs, og med det åpnet for den største byutviklingen i nyere tid i Moss. På Verket vil det bygges 2000 nye leiligheter. Allerede nå er det flere arbeidsplasser på Verket enn da Peterson gikk konkurs. Skattetaten med 200 ansatte skal flytte inn. Det skal bygges 6000 m2 med kontorarbeidsplasser. Totalt vil det bli et betydelig antall arbeidsplasser på området.

Også når det gjelder kulturtilbud har området i dag desidert størst aktivitet i byen. Dette kommer ytterligere til å forsterke seg etter hvert som utviklingen av Verket tar form.

Rådmannen forteller oss at når staten skal gå inn å finansiere en jernbane på 7 til 9 mrd kroner, blir det forventet at kommunen legger til rette for en kompakt og miljøvennlig byutvikling.

Med de endrede forutsetninger for utviklingen av byen som vi opplever, vil dagens planer for jernbanen ikke fremme en slik målsetting. Knutepunkt ved havna vil snarere medføre det motsatte. I realiteten er planen om utvikling av knutepunkt ved havna kun for å støtte Rom Eiendom sine planer for utvikling av Sjøsiden, - og for at havna kan få tilført 180 mill. for å kunne utvikles videre.

Dessuten er det feil når Rådmannen hevder at stasjonen er planlagt å ligge i Nyquistbyen. Stasjonen kommer mye lenger sør ved Rockwool.

Rådmannen forteller oss at det fra Statens side fortsatt er like tydelig om trasévalg og at stasjonen skal ligge i dagen. Dette er feil. Samferdselsministeren har flere ganger uttalt at han er åpen for andre alternativer. Forutsetningen for dette, er at det skjer på grunnlag av lokalpolitisk initiativ.

Det er med andre ord lokalpolitiske vedtak fattet i folkevalgte organer, som skal være bærende for de vedtak som skal ligge som grunnlag for utviklingen.

I 2020 blir vi en ny storkommune når Rygge og Moss slår seg sammen. Med den pågående og planlagte utvikling i området Høyda/Varnaveien, vil sentrum bli stilt ovenfor nye utfordringer.

Moss er i vekst. I 1994 bodde det under 25000 i Moss, i dag er vi 32000. En vekst som er sterkere enn forventet. Også innbyggertallet i Rygge er økende. I følge

vurderinger som gjøres i forhold til fremtidig vekst, er det grunn til å anta at veksten vil øke ytterligere.

Forutsetningen for enigheten fra 93/94 har med andre ord endret seg radikalt.

Dagens plan for plassering av jernbanestasjon vil innebære at man ikke får en sentral plassering, snarere tvert i mot.

Det er underlig at Rådmannen som Moss Kommunes øverste administrative leder, ikke evner å ta innover seg at utviklingen som har funnet sted, endrer forutsetningene for de valg som må tas for å sikre en god utvikling av byen.

Rådmannen demonstrerer at det å sitte fast i fortiden, fører til dårlige løsninger for fremtiden.