Hva er årsaken til stor motstand mot de politiske vedtak som er fattet i saken om jernbane og havn?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattSvar på avisinnlegg fra Bramo, Mork og Kåsin:

Fra Frp ved Bramo og fra Venstre ved Mork og Kåsin, har vi lest avisinnlegg som kan tolkes dit hen at det ikke er behov for NY KURS, at NY KURS ikke representerer noe nytt, og at alt NY KURS står for, er det andre som allerede tar ansvaret for å ivareta.

Vi har respekt for forsøkene, og aksepterer grunnlaget for deres meninger. Hvem ønsker seg vel konkurranse hvis det kan unngås?

Opphavet til Ny Kurs er ikke slik Mork og Kåsin hevder. Opphavet til NY KURS er fravær av politiske prosesser som ivaretar demokratiske verdigrunnlag, slik at vi unngår prosesser slik vi har sett i de store sakene i Moss de siste årene.

Mange ser «faren» for at NY KURS kan komme til å gjøre det meget godt ved kommunevalget i 2019, og ser faren for at de vil miste representasjon og innflytelse.

Om Ny Kurs vil nå sitt mål om å bryte opp flertallskameratene, gjenstår å se. Velgerne bestemmer.

Vi ber representantene for de små partiene merke seg hva som er vårt mål. Målet innebærer ikke et ønske om at vår eventuelle oppslutning skal gå på bekostning av dem. Vårt mål er å hente støtte fra dagens Høyre- og Arbeiderpartivelgere.

Etter vår mening, er vår beskrivelse av fordeling av makt og posisjon etter hvert valg, riktig. Det er på grunnlag av dette vi sier at småpartiene også har sin del av ansvaret for at situasjonen er trygg for Høyre og Arbeiderpartiet.

Når Bramo og nevnte herrer i Venstre forsøker å informere oss om det politiske arbeidet og rammene for dette, kan vi forsikre om at vi kjenner til dette.

"Ny kurs" vil alltid være opptatt av å forsvare verdibegrepet som ligger til grunn for vårt demokrati. Men, demokratiet blir ikke bedre enn det vi gjør det til. Etter vår mening er Høyre og Arbeiderpartiets forvaltning av prinsippene, og evne til å arbeide i tråd med verdigrunnlaget, - i liten grad tilstede. Demokratiet blir ikke ivaretatt ved å hevde at flertallet bestemmer. Et demokrati må kunne benytte flertall som et virkemiddel, - men en verdi blir det aldri.

Flertallet spiller en viktig rolle. Ikke bare skal de bestemme, men de har også et ansvar for å sørge for at mindretallets interesser blir ivaretatt. Det er dette Høyre og Arbeiderpartiet ikke ikke ser ut til å ha forstått, eller er villige til å ta ansvar for.

Hvordan Venstre og Frp ville opptrådt dersom de hadde flertall sammen, skal vi ikke spekulere i. Vi oppfatter imidlertid at i hvert fall Venstre er mer opptatt av kommunikasjon og informasjon, - enn det Høyre og Arbeiderpartiet viser evne og vilje til.

Vi har tidligere uttalt at vi ikke har noe imot å bli kalt omkampspartiet. I dette legger vi at vi godtar lovlig fattede vedtak, men vi krever samtidig at vedtakene blir fattet på grunnlag av en politisk prosess som kan forankres i verdigrunnlaget for vårt demokrati. Er de ikke det, vil vi søke å omgjøre vedtak som er fattet på udemokratisk vis.

Hva har skjedd i Moss?

Havna:

Planutredningen gir skinn av å være åpen. Realitetene er at flertallskameratene allerede hadde bestemt seg for alternativet med størst mulig areal til havna. Etter dette ble alle argumenter tilpasset dette.

Planutredningen legges frem, og politikerne vedtar områdereguleringen.

Arbeidet fortsetter i havnas administrasjon og hos deres konsulenter. Etter et snaut år kommer grunnlaget for oppstart av detaljregulering. Etter loven skal dokumentet ut på høring. Folk flest har fire uker på seg til å sette seg inn i sakskomplekset, forstå det, og sette seg i stand til å si sin mening. Ingen har brutt loven, men ivaretar man demokratiets verdigrunnlag om at alle skal ha mulighet til å skaffe seg informasjon og mulighet til å engasjere seg i saken?

Fra vår side er svaret klart NEI.

Jernbane:

Her ser vi det samme. Hvor mye energi har flertallskameratene brukt på å kommunisere med innbyggerne? Tiden de har brukt, har i så fall blitt brukt til å kommunisere til folket og ikke med folket. Det er mulig at intensjonene er annerledes, men det hjelper ikke med gode intensjoner, dersom de ikke gjennomføres. Man kan ha så mange gjestebud med middag og stas, man bare vil. Noen garanti for dialog og vilje til å ivareta sitt ansvar for verdigrunnlaget, er det ikke. Folk må få arenaer der de kan utøve sin innflytelse. De arenaer finnes ikke i dag. Gjestebud endrer ikke på de realitetene.

Mork og Kåsin henviser til kommuneloven som fastslår rådmannens rolle i lokaldemokratiet. Det er viktig at rollen er fastsatt i lov. Dette må ikke tolkes som at rådmannen har beslutningsmyndighet uten at de folkevalgte har innflytelse på hvor omfattende denne myndigheten skal være. Og det må ikke bli slik at de folkevalgte ikke skal kunne være politikere, men henvende seg til rådmannen for å få riktig svar på hva man skal beslutte. Vi skal også huske på at det ikke er rådmannens ansvar å sørge for demokratiske prosesser. Det ansvaret ligger hos de folkevalgte.

For kort tid siden så jeg en svensk dokumentar: «Lenge leve demokratiet».

Det ble dokumentert at avstanden mellom politikerne og folk blir større og større. Det ble dokumentert at folk i stadig større grad føler seg maktesløse og oversett. Det ble dokumentert økende politikerforakt. Det ble dokumentert at medlemstallene i de politiske partiene går ned.

Hvordan er situasjonen i Norge? I dag er det kun 7 % av befolkningen som er medlem i et politisk parti og kun 2 % som er aktive. I gamle dager var det mer vanlig å være medlem, enn det å ikke være det. Med stadig færre aktive og engasjerte blir konsekvensen at stadig færre bestemmer mer.

Har våre folkevalgte et ansvar for denne utviklingen? Vårt svar er ubetinget JA.

Det blir sagt om demokratiet at det aldri blir perfekt, fordi et perfekt demokrati forutsetter perfekte mennesker. Vi tror ikke at noen ønsker at mennesker skal bli perfekte.

Derfor blir en av de viktigste oppgavene for de folkevalgt å sørge for at demokratiet fungerer godt i det samfunnet det til enhver tid skal betjene. NY KURS arbeider for å bidra til dette, og det er å håpe at både Frp og Venstre vil støtte oss i dette arbeidet.

Trond Marthinsen

Leder i Ny Kurs, Moss

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags