Samferdselsministeren er Bane Nors (tidligere Jernbaneverkets) generalforsamling og skal derfor godkjenne og kvalitetssikre store investeringer. Særlig tillegger det generalforsamlingen å ha et kritisk blikk på kostnadsutviklingen. Samferdselsministeren har i gitt uttrykk for at han respekterer det kommunale selvstyret, og ikke ønsker å overstyre dette når det gjelder utbygging av dobbeltspor gjennom Østfold. Men samtidig har han også flere ganger gitt uttr

ykk for at dersom kommunestyret ber om å få utredet alternative løsninger som kan bringe kostnadene ned, vil han følge opp et slikt vedtak. Rødt er selvsagt enig i at regjeringen bør være svært varsomme med å overstyre det lokale selvstyret. Men som generalforsamling bør statsråden ha et særlig ansvar for kostnadsutviklingen generelt og i den foretrukne trasevalget for Jernbanen gjennom Moss spesielt - som i særdeleshet bør gi grunn til bekymring.

Her synes kostnadsutviklingen å være omtrent helt ute av kontroll (jfr. Dagsavisa Østfold 27. januar) og har nå foreløpig økt til anslagsvis 7 – 9 milliarder! Dette må altså staten (skattebetalerne) investere i den svært korte strekningen som skal bringe jernbanen gjennom Moss.

Mye av denne økningen skyldes uforutsette kostnader:  Det må inngås avtale med Moss Havn, det må innløses et økende antall boliger og nå ikke minst ved at grunnforholdene i det valgte området viser seg å være så dårlige, med kvikkleire og betydelig rasfare, slik at det må foretas omfattende og svært kostnadskrevende spunting o.l. Statsråden bør være kjent med at det foreligger flere alternative forslag til trasevalg, men at det svært spesielle i dette prosjektet er at generalforsamlingen (altså statsråden) ikke på noe tidspunkt har fått utredet og ikke hatt anledning til å foreta valg mellom de ulike og mest kostnadseffektive trasevalg.

Med de mange fordyrende usikkerheter som stadig påføres det valgte trasevalget, må det være grunn til å stille spørsmål ved om generalforsamlingen gjør jobben sin.

Smertegrensen for at generalforsamlingen ber om å få utredet alternative trasevalg, burde vært passert. Den gang Norge var en sjøfartsnasjon hadde man et munnhell som var «å bruke penger som en full sjømann», det bør ikke være en målsetting å få byttet dette ut med «å bruke penger som Ketil Solvik- Olsen.»