Jeg har lest innlegget som Thor Chr. Hansteen hadde i Moss avis onsdag 25 januar. Det er spesielt 2 avsnitt i hans innlegg jeg ønsker å kommentere og gå nærmere inn på. - Antall spor ved den nye stasjonen er planlagt med 4 spor og ett sidespor til havnen. - ...flytte havnen lenger ut fra byens sentrum, muliggjøre byutvikling i jernbaneområdet og legge til rette for jernbane tilpasset nåtidens behov.

Under punkt 1, reagerer jeg på at det er tiltenkt ett fremtidig sidespor til havnen. Sidespor fra nye høyhastighetsbaner underveis for lokal godstransport er noe som hører forrige århundre til. For meg ser det ut som dette også er planer fra 80 - 90 tallet da det fortsatt var noen sidespor som eksisterte. Godstransport foregår i dag og har de siste 10 årene foregått fra godsterminal til godsterminal eller fra godsterminal til endestasjon.

Det å legge inn ett sidespor underveis på en ny hastighetsbane medfører at en må stoppe retningsdrift på begge spor for å komme til fra sidespor, i dette tilfelle havnespor.

En stopp av retningsdriften stopper all annen trafikk på dobbeltsporet, og stjeler flere slott og kapasitet på trekningen.

Når dobbeltsporet står ferdig gjennom Østfold og videre sørover, vil det bli en utstrakt gjennomgående godstrafikk, og stor etterspørsel til ledige slott. Denne trafikken får vi gjennom byen etter nåværende beslutninger om jernbanetrase.

Våre politikere har i en viss grad glemt at Østfoldbanen er tilknytningen til resten av Europa, og kan derfor ikke sammenlignes med de øvrige intercitystrekningene.

Dersom E6 skal avlastes for trailertrafikk, så må det bli en utstrakt godstrafikk på jernbane gjennom Østfold. Alle ledige slot på sporet vil sikkert bli benyttet.

Det er tidligere lagt frem dokumentasjon på at godstrafikk på jernbane har en mye høyere transportverdi en persontrafikk.

Det nye dobbeltsporet vil sannsynligvis være stengt for trafikk noen timer om natten for vedlikehold og ettersyn.

Under punkt 2 reagerer jeg på å legge til rette for jernbane tilpasset nåtidens behov. Ut fra det jeg har kommentert er ett sidespor ut til havna ikke tilpasset nåtidens behov, men hører fortiden til.

Jeg undrer på om det er en skjult «agenda» for havneutbygging og sidespor som er årsaken til at det ikke har vært vilje til å utrede alternative traseer for et nytt dobbeltspor.

En kan lure på hvem som har lurt hvem; Jernbaneverket/politikere.