Miljøpartiet De Grønne (MDG) løfter fram et alternativ til den nylig vedtatte planen for stasjonsutbyggingen i Moss i et innlegg i Moss Avis. MDG påpeker viktige momenter som vi i Naturvernforbundet i Østfold er enig i tilsier at en alternativ utredning bør utarbeides. Jernbanesatsingen med InterCity-utbyggingen er et av de viktigste samferdselsprosjekter i Østfold i vår tid, og det er viktig at vi velger gode løsninger. Vi i Naturvernforbundet stiller oss derfor bak ønsket om å benytte pausen godt til å gjennomtenke dette nok en gang før en starter opp.

Det er imidlertid et moment som MDG ikke nevner som vi vil peke på. Hvis alternativet med underjordisk stasjon blir aktuelt, så vil det bety at havna ikke trenger samme utvidelse mot sør. Det vil gi en redusert utfylling av sjøbunn på mellom 80 og 150 daa. Området som er tenkt utfylt er for en stor del dekket av en lokal ålegraseng. Rett utenfor utfyllingsområdet, men i influensområdet for partikkelspredning er det ålegrasforekomster av nasjonal verdi.

Les også

Eirik Tveiten om jernbaneplanene i Moss: - Nå er jeg alvorlig bekymret!

 

Ålegras danner undervannsenger som gir levested for en rekke andre arter. Studier fra Skagerakkysten har bl.a. dokumentert rundt 100 arter påvekstalger, over 150 arter bevegelige dyr med tettheter opp mot 100 000 individer pr kvm, hvorav noen finnes utelukkende i ålegrasenger. Ålegrasengen er viktig leve- og gytested for fiskearter som stingsild, kutlinger, kantnål og kysttorskens yngel. Siden ålegrasenger er så viktig er det den eneste marine naturtypen som er foreslått å få status som utvalgt naturtype.

På ovennevnte bakgrunn støtter Naturvernforbundet i Østfold oppropet om å utrede alternativet med underjordisk stasjon.

LES OGSÅ:

Eirik Tveiten om jernbaneplanene i Moss: - Nå er jeg alvorlig bekymret! 

Om jernbaneregulering og konsekvenser i Moss

Mossepolitikerne er i utakt med sine innbyggere

– Nå går toget i Råde!

Hva vil byens politikere med bussene?