En stor dag for Moss?

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev skrevet av Egil Andersen og Marit Skei Andersen.

DEL

Hvordan kan ordfører Tage Pettersen stå fram og si at 19. november 2014 er en stor dag for Moss?

Hvis det som er kommet fram i offentlige medier er riktig, så er det nok en god plan for veinettet i Oslofjordområdet, men for vårt lokalsamfunn vil vi heller kalle det en tragedie.

Man blir oppfordret til å gå/sykle i nærmiljøet for å redusere utslipp og bedre miljøet, og her jubles det når trafikken øst-vest gjennom kommunen kan øke fra 4000 til 40 000 kjøretøy per døgn. Vi bevarer verneområdene, men hva med resten av de berørte områdene? Her legges det opp til konflikter i forhold til landskapsbilde, nærmiljø, helse, friluftsliv, naturmiljø og kulturmiljø.

Bred penn

Det påstås også at utbyggingen ikke vil berøre Jeløy. Overgangen fra bro til tunnel ved Gullholmen er skremmende. Vi vil kalle det en visuell forsøpling av området. Vegforbindelsen over Jeløy skal legges i tunnel i vernede områder, men det står ingenting i planene om hvordan resten av Jeløy skal krysses. I tillegg skal denne tunnelen opp et sted.

Hvor? Kartet er «tegnet med bred penn», men det kan se ut som om det planlegges en firefelts trase i terrenget fra Rambergområdet ned mot Rosnestangen og videre bro over til Mosseskogen.

Hvor eventuelle lokale kryss med av- og påkjøringer skal ligge på Jeløy, sier planen heller ingen ting om, men dagens veistandard (i boområdene) er ikke klar for å ta i mot mer trafikk.Tilsvarende kryss på Mossesiden er lokalisert til Tykkemyr. Store områder vil bli berørt, områdene vil få varige sår og framkommeligheten i lokalmiljøet vil bli redusert. Er dette noe å juble for? Er dette virkelig en stor dag for Moss?

I broplanene legges det opp til mulighet for sykkel-og gangvei over fjorden (uten at dette er tatt med i kostnadsberegningene). For å få til dette må det bygges en gang- og sykkelbro fra fastlandet til den kunstige øya ved Gullholmen. En vei videre mot sentrum vil kanskje også kreve inngrep i verneområdene?

Når det gjelder broen over Mossesundet, anbefaler Kystverket at denne skal ha en seilingshøyde på 54 meter på grunn av trafikk til Aker Solutions/næringsvirksomhet. KVU-en bygger på en seilingshøyde på 32 meter. Dette er gjort for å redusere problemene for bebyggelsen på Mosseskogen.

Støy

Hva med støy? Alle som lurer på dette, kan ta en tur i Mossemarka, og de vil overrasket over hvor langt østover de må gå før de blir kvitt støyen fra E6.

Hvordan vil da en firefelts motorvei på bro/i terrenget – fra Rambergområdet og østover mot Rosnes og videre mot Mosseskogen fram til E6 virke inn på miljøet? Støyberegninger viser at et felt med bredde på mer enn 1000 meter vil vi bli sterkt berørt (støy over 55 dB) og ha et stort behov for støyskjerming.

Dette feltet, langs en vei som går fra øst til vest over Jeløy, tilsvarer omtrent en tidel av øyas lengde. Ønsker vi dette?
Hva vil vi sitte igjen med verdier i Moss hvis disse planene gjennomføres?

En stor del av disse 40 000 kjøretøyene vil – med stor sannsynlighet – søke direkte mot E6, og ikke mot Moss sentrum. Vi i Moss sitter igjen med økede CO2-utslipp, økede Nox-utslipp, mer svevestøv og mye støy. Inngrep i vernesonen skal ikke skape varige sår, men hva med andre områder? Hva med vår helse og livskvalitet?

Ordførerens store dag bør ligge i setningene i KVU-en som omhandler riksvei 19 og fergetrafikken. Her ser det ut som om en tunnelløsning nærmer seg.

Engasjer dere!

Det er ingen tvil om at en bro fra Horten til Gullholmen vil få det korteste brospennet sør for Hurum. Hvis broa kommer her, mener vi at trafikken bør gå videre i tunnel under hele Jeløy og Mossesundet og komme direkte ut ved E6 (eventuelt med en av- og påkjøring for Moss sentrum). Dette vil bevare hele Jeløya og Moss, og ikke bare verneområdene.

I festtaler omtales Jeløy som Oslofjordens perle. Hvor lenge er en perle verdifull? Når den knuses, eller deles i mindre biter, mister den i alle fall sin verdi.

Mossinger og Jeløybeboere – våkn opp! Engasjer dere! Det er vårt lokalsamfunn det gjelder!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags