Elevtallet i denne delen av kommunen er ikke forventet å stige nevneverdig i nærmeste fremtid. Dette er overraskende i en kommune med meget høy befolkningsvekst.

I perioden 2000 til 2011 økte Vestbys befolkning fra 11.915 til 14.708 personer. Det er en økning på over 24 % og blant de høyeste i Oslo-regionen.

Befolkningsprognosene for Vestby finnes som et vedlegg til kommunens handlingsprogram for perioden 2012 til 2015. Her gis det også en oversikt over forventet boligbygging og en oversikt over den enkelte skolekrets med befolkningsprognose for 6–12 åringer, altså barneskolebarn.

En utfordring for kommuner med stor tilflytting er at de ofte opplever en yngrebølge. Unge mennesker er de med høyeste mobilitet og gir en foryngring i presskommuner. Unge familier får ofte barn og følgelig blir en større del av barna født i områder med stor tilflytting, som Vestby.

For Vestby forsterkes dette av kommunens beliggenhet. Barnefamilier foretrekker å bo utenfor de store byene i skjæringspunktet mellom boligpris og pendleravstand.

Det påpekes i prognosene at Vestby har et relativt rimelig boligmarked der spesielt barnefamilier kan finne en mer egnet bolig i forhold til andre områder av Oslo-regionen. Vestby har god beliggenhet i forhold arbeidsmarkedet i Oslo og reiseavstand er svært viktig for pendlere.

I nær fremtid vil kommunens attraktivitet som pendlerkommune øke betraktelig. Follobanen skal åpne i 2018 og vil korte ned pendlertiden til Oslo med 11 minutter. Fra Sonsveien til Oslo S. vil toget bruke 30 minutter. Dette vil føre til et økt tilflyttingspress i kommunen i tiårene som kommer.

En siste utfordring som påpekes i kommunens befolkningsprognoser, er at mange eldre flytter inn i leiligheter, slik at eneboliger i kommunen blir frigitt. Disse eneboligene er igjen attraktive for barnefamilier.

Eldrebølgen bidrar dermed til kommunens yngrebølge. Befolkningsøkningen og økningen i antall skolebarn, ved at barnefamilier kjøper opp eneboliger, er det vanskelig å beregne. Det påpekes i kommunens befolkningsprognoser at dette ikke er hensyntatt i analysen.

Hvordan slår så dette ut for antallet 6–12-åringer? Ifølge prognosene som ligger til grunn for kommunens handlingsprogram vil det i perioden 2012 til 2015 komme ni nye skolebarn i Brevik skolekrets, ingen nye skolebarn i Son skolekrets og bli ett barn mindre i Hølen skolekrets.

En total økning på åtte nye skolebarn i Vestby sør, fram til 2015. Når det samtidig ventes en boligbygging på 132 boliger i Brevik skolekrets, 70 i Son skolekrets og 77 boliger i Hølen skolekrets, så er det betimelig å stille spørsmål ved tallene. En økning på åtte barneskolebarn i en del av kommunen hvor det forventes bygd 279 nye boliger?

En lakmustest på tallene vil være å se på neste års kull av 1.-klassinger. Tallene presentert for finanskomiteen viste at det vil være 28 seksåringer i Brevik skolekrets høsten 2012. En telefon til skolen gir som svar at de venter 32 nye 1.-klassinger til skolestart.

Ved Son skole, som for tiden dekker Son og Hølen skolekrets, skal det, ifølge tallene som finanskomiteen fikk, være 74 seksåringer høsten 2012. En telefon til skolen opplyser om at de venter 85 nye 1.-klassinger. Her er det justert for at fem elever har søkt seg over på andre skoler. Det er altså totalt 90 seksåringer i Hølen/Son skolekrets høsten 2012, ikke 74 som finanskomiteen fikk opplyst.

Bør det gjøres noen justeringer i befolkningsprognosene for Vestby kommune? Vil dette vil påvirke skolekapasiteten i Vestby sør? Hvordan slår denne usikkerheten ut med tanke på kapasiteten ved den enkelte skole?