Moss havn, utvidelse og forurenset sjøbunn

Hvor en slik hast? I Moss havn skal havbunnen dekkes til.

Hvor en slik hast? I Moss havn skal havbunnen dekkes til.

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev skrevet av Inge Nagelhus, sivilingeniør.

DEL

Moss Havn har som tidligere omtalt i Moss Avis sendt «Søknad om tildekking av forurenset sjøbunn» (datert 22. april i år) til Fylkesmannen i Østfold.

Fylkesmannen har lagt denne ut til høring på sine hjemmesider.

400 mål havbunn skal dekkes med en to meter tykk utfylling. Dette vil på det meste gå over 600 meter fra fastlandet. Ifølge søknaden ønsker man en rask gjennomføring: «Arbeidene anslås å ta cirka 6 måneder og tenkes å starte høst 2014 og avsluttes tidlig 2015.»

Det blir på denne bakgrunnen merkelig at gruppesekretær i Moss Høyre i tirsdagens Moss Avis skriver at «Flere har dessverre misforstått hvilken prosess som skal gjennomføres, og rekkefølgen av saker som skal til behandling» og videre: «En eventuell utvidelse av Moss havn er en så omfattende sak at det utløser et krav om at det først må gjennomføres en konsekvensutredning. Ved tiltak eller planer som utløser krav om konsekvensutredning skal det også utredes et såkalt «planprogram».»

Hvorfor har da Moss Havn slikt hastverk med å dekke 400 mål av havbunnen allerede i vinter? Søknaden viser jo med all tydelighet at det er NÅ man ønsker at dette i realiteten avgjøres!

Tiltaket er en trussel

Moss Havn omtaler dette slik: «Tildekkingen er tenkt som et miljøtiltak som samtidig forbereder for en eventuell senere utbygging av havneareal.»
En slik tildekking vil føre til oppvirvling og spredning av de stoffer som ligger på bunnen.

Tiltaket er en trussel mot eksisterende naturmiljø, blant annet ålegrasenger. Ålegrassamfunn er registrert både i planlagt utfyllingsområde, sør for eksisterende kai og på vestsiden av Værlebukta. Lokalitetene på østsiden er definert som lokalt viktig, mens den på vestsiden er større og blir definert som svært viktig.

Søknaden påpeker at havnevirksomheten selv er en hovedkilde til mye av forurensningene. Selv om man i dag har mer fokus på miljø også innen skipsfarten, så må man regne med fortsatt forurensning fra havna, også etter en eventuell tildekking.

Søknaden har selvsagt sammenheng med Utkastet til planprogram for Moss Havn. Planprogrammet viser til denne søknaden og hevder at «Sedimentene i utfyllingsområdet er fra moderat til meget sterkt forurenset av tjærestoffer (PAH) og TBT (tributyltinn). Miljøgiftene er gjerne knyttet til de fineste partiklene i sedimentene og har derved størst risiko for spredning hvis sedimentene forstyrres, som ved en utfylling…».

Formuleringen kan lett forstås som at hele tildekkingsområdet er forurenset, men målingene viser at de mest forurensede områdene er inntil dagens conteinerhavn og i indre havnebasseng (ved Gernerbrygga). Sistnevnte er ikke omfattet av denne søknaden.

Forurenset sjøbunn eller conteinerhavn som årsak til tiltaket?

Tilstandsrapport

I 2013 ble det gjennomført målinger på 22 steder, fra conteinerhavna ned til grensen mot Rygge, og fra nært land opp til ca 350 meter fra land. Rapporten viser at halvparten av disse (11 målepunkter) er tilstandsklasse II (God tilstand, merket med grønn på figuren) og 7 målinger er i tilstandsklasse III (Middels, merket med gul). Bare tre målepunkter får tilstandsklasse IV (Dårlig, merket med orange) og kun ett målepunkt omtales som «Svært dårlig» (rødt på figuren). Målepunktet som er «Svært dårlig» er det som ligger lengst nord mot dagens conteinerhavn.

Jeg forstår det slik at andre havner vurderer sementstabilisering på land for store forurensninger. Hvorfor ikke også Moss Havn?

Tre målinger utført i indre havnebasseng i 2010 viser også en del forurensninger, men dette området er ikke omfattet av tildekkingssøknaden. Er det fordi man her skal benytte sementstabilisering? Må man ikke i så fall søke Fylkesmannen også om dette?

Analyseresultatene fra 2013 viste ingen verdier over klasse I – «Bakgrunn» for Miljødirektoratets prioriterte metaller.

Hvis man tar kart for måleresultatene i søknaden og legger dette oppå kart for utfyllingen (se illustrasjon), så vil man se at utfyllingen går et par hundre meter utenfor ytterste målepunkt. Og dette målepunktet var heller ikke i de dårlige tilstandklassene.

Vanskelig å begrunne

At man ønsker å fjerne havnerelatert forurensning i et område inntil dagens conteinerhavn er flott. Men er ikke da sementstabilisering på land en miljømessig bedre metode? Og det er vanskelig å begrunne at tiltaket skal være så omfattende ut fra målingene!

Når det gjelder miljø så er det for mesteparten av det berørte arealet riktigere å si at dette gjelder tildekking av lett forurensing på havbunnen. Formålet med tildekkingen er en massiv utvidelse av havna! Fylkesmannen må vurdere hvor stor miljøtrussel dette tiltaket er.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags