Moss Kommune bygget Orkerød sykehjem i 2000/2001. Dette er et spesialsykehjem innen demensbehandling/utredning. I 2005 ble Moss Kommunes demensteam, et av de første i Norge, opprettet. Etterhvert fikk sykehjemmet en egen utredningsenhet. Det har vært en stabil legebemanning på sykehjemmet, Knut Lindhom og Lorentz Nitter har vært ansatt fra 2001 og Linda Gathen siste 3 år.

Den store satsingen på demensomsorg i denne perioden førte til en stor entusiasme ved sykehjemmet. Mange flinke ansatte bygget etter hvert opp en betydelig kompetanse. Vi ble Moss kommunes kompetansesenter for demensproblematikk. Satsingen ble lagt merke til nasjonalt og ansatte fikk flere hederspriser knyttet opp mot faget. Vi har hatt besøk av en delegasjon fra Tyskland som ville se på norsk demensomsorg. De ble meget imponert over hva de så og over hvor bra både pleie og det demensfaglige var.

Moss Kommune har gjennom mange år og med skiftende politisk flertall hatt et sterkt fokus på demensomsorgen. Nå vil vi ikke påstå at alt var positivt da Moss Kommune var driver, det var mange utfordringer og endel frustrasjon, men det ble holdt fokus på opplæring og ikke minst diagnostikk og omsorgsnivåvurdering.

Våren 2014 besluttet det politiske flertall at driften av Orkerød sykehjem skulle konkuranseutsettes. Man mente driften var for kostbar. Driftskostnadene ved Orkerød var ikke høyere enn hva man kunne forvente dersom man skulle drive sykehjemmet som et kompetansesenter med fokus på utredning og individuell miljøbehandling. Analyser gjort på NHH i Bergen viser at en kvalitetessykehjemsplass for demente koster mellom 900000 og 1,1000000 norske kroner per år, litt avhengig av pasientens diagnose. Vi er selvfølgelig ikke i mot at kommunen går igjennom sitt tjenestetilbud og utfordrer alle til å jobbe smartere og bedre og å finne rimeligere løsninger.

Etter anbudskonkuransen valgte Moss Kommune Norlandia som driver. Man sa at man vurderte kvalitet 60% og pris 40%. Norlandias tilbud på papiret var meget bra og det var så mye snakk om kvalitetsforbedringer på forhånd at vi gledet oss til en ny giv til det beste for de demente i Moss. Det ble det etter hvert lite å glede seg over. Man vet at politiske reformer alltid får konsekvenser og det har lett for å føre til uro i rekkene. I denne saken har dette vært en viktig årsak til at dyktige og erfarne sykepleiere har sluttet. Vi hadde trodd at når høykompetente sykepleiere sluttet ville de bli erstattet av tilsvarende kompetanse.

Dette har ikke skjedd.

Det ansettes rimeligere, nyutdannnete sykepleiere som alle gjør så godt de kan. De blir lovet veiledning og opplæring i bl.a. demensutredning og demensforståelse, men dette blir det ikke prioritert og det er lite penger til å sende personalet på eksterne kurs i regi av f. eks. Nasjonal Kompetansetjeneste for aldring og helse. Dette fører igjen til at interesserte, nyansatte søker seg bort så fort de kan.

Det er til ettertanke at 19 sykepleiere har sluttet på Orkerød siste året. Det er ikke enkelt å drive veiledning/opplæring når noen av de beste sykepleierene slutter og det i liten grad er satt av tid til slik aktivitet. Heldigvis er det ikke tilsvarende utskiftning av pleiere, men det er også mye vanskeligere for disse å få jobber andre steder. For øvrig slutter alle legene av ulike årsaker og med det forsvinner også mye kompetanse.

Resultatet av denne politikken er at Orkerød Sykehjem per i dag ikke kan kalles et kompetansesenter. Vi betviler ikke at Norlandia leverer bra fysisk pleie til pasientene, men den demensfaglige tenkningen og utredningen av demente pasienter er omtrent fraværende. Dette er betenkelig. Det som det har tatt 13 år å bygge opp er nå revet ned på 1 år og vi tror det blir vanskelig å bygge opp igjen.

Alle faggrupper som jobber på Orkerød gjør så godt de kan og strekker seg langt for å gi de svakeste av våre pasienter et godt liv.

Vi mener at det hele til syvende og sist handler om vi er villige til å betale for faglig gode tjenester. Dette er kostbart. Det hele dreier seg om menneskeverd og livskvalitet, og hva vi er villige til å betale for at et sykt menneske skal få ha «den gode dagen».