Heldigvis blir vi flere i Norge, og vi lever lengre. Da er det viktig at vi tenker helse i alt vi gjør. Det er bedre og billigere å forebygge enn å behandle. Skal vi unngå store helseforskjeller og et todelt helsevesen i årene kommer, må vi bruke pengene på tiltak som favner alle, der de er. Dette går som en rød tråd gjennom Aps alternative helsebudsjett for neste år.

Folkehelse og forebygging

Trivsel og fellesskap er viktig for helsa. Derfor trenger vi gode møteplasser, kulturopplevelser og tilrettelegging for at folk kan leve et aktivt liv. Også gode friluftsopplevelser øker livskvaliteten. Ap vil arbeide for økt tilgjengelighet til friluftsområder, og støtte organisasjoner innen fysisk aktivitet og friluftsliv.

Tidlig innsats er avgjørende for å unngå at helseutfordringer får vokse til store problemer. Derfor vil Ap prioritere innsatsen rettet inn mot barn og ungdoms fellesarenaer, gjennom arbeid mot mobbing, løft for skolehelsetjenesten og innsats for god psykisk helse. Vi vil også sørge for tilgang til gode idrettsanlegg.

Sykehus

Uansett hvor mye vi forebygger, kommer vi ikke unna at vi stadig fler vil trenge behandling på sykehus. Moderne sykehus av topp kvalitet trenger mye penger for å kunne holde tritt med den demografiske, teknologiske og medisinsk-tekniske utviklingen. Ap lovet derfor i 2013 å øke driftsbevilgningene til sykehusene med 12 mrd. kroner i løpet av perioden 2013-2017. Høyre lovet det samme, men ligger langt unna å innfri løftet. Vi, derimot, har levert på dette i våre alternative budsjetter. For 2017 setter vi av én milliard kroner mer enn regjeringen til økt aktivitetsvekst. Bevilgningen skal blant annet gå til satsing på IKT, utstyr, nye behandlingsmetoder, raskere behandling gjennom kveldsåpne poliklinikker og økt satsing på medisinsk forskning.

Ap er sterkt i mot regjeringens forsøk på å få flere kommersielle aktører inn i offentlig finansierte helsetjenester, gjennom den byråkratiske prestisjereformen «Fritt behandlingsvalg». Ordningen har vist seg å være svært ineffektiv, med få pasienter behandlet så langt. Vi vil omdisponere midlene fra «Fritt behandlingsvalg» til økt pasientbehandling i de offentlige sykehusene og hos private og ideelle aktører disse har avtaler med.

Eldreomsorg

I dag er det stor forskjell mellom kommunene på kvalitet og tjenestetilbud i eldreomsorgen, og det mangler systemer for å fange opp om de tjenestene eldre mottar, er gode nok. Vi må sikre et helse- og omsorgstilbud av god kvalitet for alle, enten de bor hjemme eller på institusjon. Ap vil ha en reform for eldrehelse med kvalitetsindikatorer som gir rom for lokale tilpasninger.

Vi har foreslått en forpliktende opptrappingsplan for demensomsorg fra 2016 til 2020, med økt kompetanse om demenslidelser, årsak og oppfølging. Målet at kommunene skal ha lovfestet plikt til å tilby et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens fra 2020. Ap vil ta ny teknologi i bruk for å bidra til trygghet, mestring og selvstendighet i hverdagen. Velferdsteknologi kan bidra til å oppfylle ønsket de aller fleste har om å bo hjemme, og gjøre hverdagen enklere på sykehjem. Vi foreslår en tilskuddsordning for å få fart på utvikling og bruk av velferdsteknologi i kommunene.

Fellesskap og trivsel er avgjørende for at alle skal ha et godt liv, og det gjelder like mye for de eldre som de yngre blant oss. Arbeiderpartiet vil gjenopprette og øremerke midlene til Den kulturelle spaserstokken, sørge for god og sunn ernæring, og satse mer på sosialt samvær, kulturelle opplevelser og fysisk aktivitet for eldre.

Også når vi blir gamle, står vi sterkere sammen.