Er Moss kommune habil?

Av
DEL

LeserbrevBybildet i Moss har forandret seg dramatisk i løpet av det siste året: over hundre hus er revet, store inngrep ligger foran oss i forbindelse med jernbaneutbyggingen og store arealer vil være klar for ny utbygging når jernbanen står klar.

At vi får gode planer for den nye utbyggingen er viktig for å skape et godt og velfungerende bymiljø til glede for byens innbyggere.

I disse dagene tar en de første skrittene i dette arbeidet gjennom forslaget til ny kommuneplan som administrasjonen har lagt fram for politikerne.

Rådmannen har en lengre utredning om stor medvirkning fra myndigheter, organisasjoner og private hvor over 600 personer har deltatt: det er mottatt 75 arealinnspill fra private grunneiere.

Når forslaget til kommuneplan er politisk behandlet, skal den ut på høring i.h.t. bestemmelsen i Plan og bygningslovens §11 -14 som lyder: «Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være minst seks uker».

Med denne bakgrunn forbauser det at rådmannen i sin innstilling fastslår: «Det åpnes ikke for nye arealbruksinnspill i høringsperioden. Eventuelle vesentlige endringer i arealbruk vil kunne medføre krav om ny høring». Tilsvarende gjentas forskjellige steder i dokumentene som følger saken.

Hvis politikerne lar dette bli stående, gjør det noe vesentlig med høringsprosessen. Da vil mange oppleve at de frarøves sine rettigheter til å være delaktige i en prosess som er uhyre viktig for byen og innbyggerne i Nye Moss. Spørsmålet blir derfor: kan politikerne i Nye Moss, Fellesnemnda, la dette bli stående hvis politikerne i dagens Moss går for Rådmannens innstilling?

Hva er det som får Rådmannen i Moss til å frata innbyggerne retten til å komme med endringsforslag til arealdisponeringen i forbindelse med høringsprosessen? Noe av svaret finner vi nok i forholdet til BaneNor og innspillet selskapet har til kommuneplanen. Etter å ha vært inne på de jernbanetekniske forholdene sier BaneNor: «Det er viktig at det tilrettelegges for en høy arealutnyttelse og fortetting av både boliger og næringsarealer rund nye Moss stasjon»

Dette leder naturlig over til det selskapet som Moss Kommune og BaneNor Eiendom AS, et selskap i BaneNor Gruppen, eier med 50% på hver: Sjøsiden Moss AS. BanNors innspill må sees i sammenheng med dette.

Det er inngått en omfattende aksjonæravtale mellom BaneNor Eiendom AS og Moss kommune vedr Sjøsiden Moss AS med detaljerte bestemmelser, bl.a.: et av hovedmålene er å skape størst mulig lønnsomhet for selskapet og derigjennom for aksjonærene. For et eiendomsutviklingsselskap betyr det at det er viktig å få bygge tettest mulig og høyest mulig innenfor det markedet aksepterer. Færrest mulig begrensinger og pålegg gjennom kommuneplan/reguleringsplan er også svært viktig.

I underdokumentet i saken: sammenstilling av innspill til kommuneplanen med kommentarer» blir BaneNor sitert med følgende formulering: «BaneNor Eiendom er svært opptatt av at det tilrettelegges for konsentrert byutvikling i området rundt Moss stasjon, både av samfunnsmessige hensyn og for å ivareta selskapenes eiendomsinteresser"

Aksjonæravtalen har også bestemmelser om erstatningsplikt overfor den andre parten hvis en part misligholder sine forpliktelser i.h.t. avtalen.

For Moss Kommune vil det ligge store fortjenestemuligheter ved å være med på Bane Nors forutsetninger Likedan vil det være muligheter for erstatningsansvar hvis kommunen ikke er lydig i.h.t. aksjonæravtalen.

Spørsmålet blir da: hvis dette vedtas av politikerne, vil da Moss kommune v/administrasjon og politikere, være habil i reguleringssaken for områdene som skal bebygges, eller bør hele prosessen ivaretas av en nøytral instans/annen kommune?

Hans Jørgen BJØRNSTAD

Tidligere bystyremedlem/leder Moss Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags