Værla kommer til å bli fremtidens svar på nye mosselukta, men uten å tilføre byen inntekter og arbeidsplasser. Et trafikalt knutepunkt full av støy og forurensing fra containerskip, containere, lastebiler, godstog, persontog, biler og Bastøfergene i et kontinuerlig trafikkinferno samlet rundt byens flotteste strandområde.

Alle byer prøver å legge trafikken utenom eller under byene. Moss går derimot motsatt vei og samler alt på ett sted midt i sentrum og i åpent landskap i strandsonen. Ingen uavhengige byplanleggere ville anbefalt en slik løsning. Garantert!

DET ER MED SKREKK OG GRU MAN KAN LESE FØLGENDE SITAT direkte fra det nye dokumentet ”Detaljregulering for innseiling Moss, Moss og Rygge kommuner, Planprogram til behandling, Utgave: 1, dato 05.12.2016 fra Kystverket Sørøst”:

”Kystverket planlegger tiltak i farleden i forbindelse med innseilingen til Moss. Dagens og fremtidig situasjon med flere og større fartøy til havna gir økt behov for å gjennomføre tiltak for å ivareta sikker sjøtransport og bedre fremkommelighet. Kystverket jobber aktivt for å forebygge og begrense skadeeffekter ved akutt forurensning og medvirker til en bærekraftig utvikling av kystsonen.

Det skal lages en detaljreguleringsplan som skal legge til rette for å gjennomføre utdypingstiltak på to av grunnene som ligger i Moss og Rygge kommuner, samt belyse hvor overskuddsmassene skal deponeres.

Moss Havn er et kommunalt foretak (KF) og har ca. 110 000 m2 tilgjengelig havneareal. Havnen består av en offentlig trafikkhavn og 6 private terminaler. Det er i dag ca 16500 fergeanløp og gods-terminalene har ca. 800 skipsanløp i året, med et samlet årlig volum på ca. 1 mill. tonn. Godsstatistikken ligger på rundt 60 000 TEU1 i dagens situasjon.

Havna regner med en vekst og planlegger med 90.000 TEU i 2023/2024. I forbindelse med fremtidig utbyggingen av dobbeltsporet jernbane gjennom Moss, som del av InterCity triangelet på Østlandet, stiller staten krav om offensiv byutvikling som støtter opp under infrastruktursatsingen. Denne planlagte byutviklingen vil medføre store endringer for Moss havn. Derfor er det utarbeidet strategiske planer og en områdeplan etter plan og bygningsloven for en fremtidig styrking av havnevirksomheten.

Reguleringsplanen for Moss havn legger til rette for en fremtidig utvidelse av godshåndtering til 120 000 TEU. Bastø Fosen har inngått avtale med Statens vegvesen om kapasitetsøkning på 25-30 prosent på fergesambandet Horten-Moss, rv. 19. Det vil si avganger hvert 10 minutt mot hvert 15. minutt i dag. Dette tilsvarer en økning fra omlag 50 til 65 fergeanløp i havneområdet.

Moss havn kan, etter utbygging, reetablere muligheten for å overføre containere direkte mellom sjø og jernbane. Havna ønsker å videreføre denne multimodale virksomheten også etter at nye havneareal er etablert. Å kunne laste containere direkte mellom sjø og tog til 2 parallelle jernbanespor, vil gjøre Moss havn enda mer konkurransedyktig enn i dag.” Sitat slutt.

Jeg er ikke i tvil om at dette vil ødelegge veldig mye for fremtidens Moss. Sats i stedet på Moss sin styrke, som først og fremst er menneskene og super beliggenhet, fantastisk natur, sjø og strender, kunnskap og erfaring fra tradisjonell industri og nye næringer, kunst og kultur.

En mye bedre og fremtidsrettet utnyttelse av Værla i tillegg til boliger kan være museum, annen kunst & kultur, teater & storbyscene, flerbruksarena, bibliotek, hotel, badeland, gjestehavn, småbåttrafikk, kafeer & restauranter, park, promenade, strand. Dette vil sette Moss på kartet, skape trivsel og et levende bysentrum og raskt tiltrekke seg ny kapital og nye arbeidsplasser. Byen trenger attraktive byrom også for å kunne tiltrekke seg turister og mer handel og liv og røre tilbake til sentrum. Det fortjener Moss! Moss har eventyrlige muligheter på alle områder.