LOs fylkeskonferanse i Østfold oppfordrer fylkespolitikerne i Østfold til å ikke støtte dannelse av region Viken. Ved strukturelle og organisasjonsmessige endringer i våre demokratiske forvaltningsnivåer må det viktigste være å styrke vårt demokrati. LOs fylkeskonferanse frykter at en storregion med Buskerud, Akershus og Østfold vil svekke vårt demokrati og bidra til enda mer sentralisering. Det blir færre mennesker som fatter beslutninger, det vil bli flere profesjonelle politikere og større sentraliserte fagmiljøer.

 I dagens modell er oppslutningen blant innbyggerne om fylkeskommunen lav. LOs fylkeskonferanse i Østfold frykter at oppslutningen vil falle drastisk ved en realisering av region Viken. Det bør vurderes alternative løsninger for de geografiske avgrensningene i en ny region, for eksempel en løsning som samsvarer med politidistrikt Øst.

LOs fylkeskonferanse er også skeptiske til eventuelle politiske ringvirkninger av en sammenslutning. Ved valg av stortingsrepresentanter kan Østfold stå i fare for å miste innflytelse. Østfold har særegenheter som krever egne prioriteringer som, nærhet til Europa, samferdsel og levekårsutfordringer. Østfold fylkeskommune og Østfold fylkesting er best egnet til å løse vårt fylkes utfordringer på bakgrunn av dagens viten.

Norske kommuner og fylkeskommuner trenger et større økonomisk handlingsrom, ikke større geografisk område.,Derfor mener LOs fylkeskonferanse i Østfold at det ved utvidelse av fylkets grenser og sammenslåinger må utvises nøkternhet. Dersom det igangsettes en ny prosess mot en regionreform må dette forankres. Nye betydelige oppgaver er en forutsetning for en eventuell regionreform.

LES OGSÅ:

Østfold blir en utkant i region Viken

Østfold, ikke lenger et glemt fylke

MDG sier nei til region Viken

– Regionreform til stryk