Miljøpartiet De Grønne i Østfold sier nei til forslaget om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold til en ny region Viken.

Miljøpartiet De Grønne i dagens tre fylker var tidlig inne i prosessen og stilte 10 grønne krav for at vi kunne akseptere etableringen av en ny region Viken.

Her er kravene:

1.Viken skulle være en foregangsregion for det grønne skiftet. Gjennom konkrete tiltak skulle det skapes et bærekraftsamfunn gjennom å overoppfylle både nasjonale og FNs klima- og bærekraftmål.

2.Vårt krav var at vi skulle iverksette tiltak som bidro til å oppfylle Paris-avtalen og andre bærekraftmål. Klimagassutslippene i en evt. ny region Viken skulle kuttes med minst 40 % fra 1991 nivå innen 2030.

3.I forbindelse med budsjett og handlingsplan krevde vi at det skulle publiseres årlige bærekraftrapporter med klimaregnskap og oppdaterte planer for nye klima- og miljøtiltak, slik at region Viken kunne spille en markant rolle som foregangsregion for det grønne skiftet.

4.Vi stilte som krav at den nye regionen skulle slå ring rundt det biologiske mangfoldet og fokusere på en verneplan for fjorden og kystområdene.

5.Et annet krav var å få etablert en sammenhengende areal- og transportplan for hele området som vernet jordbruk, natur- og friluftsområder. Videre ville vi ha en nullvisjon for tap av matjord, med unntak for nødvendig nasjonal og regional infrastruktur som toglinjer e.l. Nedbygd jord skulle kompenseres ved at tilsvarende skulle opparbeides et annet sted.

6.I en ny region Viken skulle det utarbeides en helhetlig senterstruktur. Kollektivtransporten skulle prioriteres høyt og målet var at gjennomsnittlig lengde av arbeidsreiser skulle ned med 20 % innen 2030.

7.Vi ønsket en helhetlig struktur for transport av gods til sjøs og på skinner.

8.Klare kriterier for hvordan vi ville ivareta lokalt næringsliv og lokale gründermiljøer med fokus på nyskaping og innovasjon i alle sektorer.

9.Levende lokalsamfunn med en helhetlig, klimasmart og miljøriktig samfunnsplanlegging som legger til grunn at vi får en region innen naturens tålegrenser.

10.Det endelige kravet må være at det synliggjøres og konkretiseres hvordan en slik region vil klare å oppfylle disse målsetningene bedre enn det enkelte fylket ville klare alene.

Vi kan ikke se at de fleste av disse kravene vi har stilt for å bli med på etableringen av en ny region Viken er tatt inn i avtalen.

Videre stiller vi også spørsmål om det er hensiktsmessig å lage en region som strekker seg fra svenskegrensa i syd-øst helt til Hardangervidda i nord-vest.

Vi vil derfor stemme mot etableringen av en ny region Viken når saken kommer til fylkestinget i desember.

Les også:

  – Regionreform til stryk

Styret i Østfold Ap sier nei til Viken

Vil ikke styres av hallinger

Lauvås (Ap): – Feil om regionreformen, Ingjerd Schou

Storregion rundt Oslofjorden - grip sjansen og tenk stort

  – Feil om regionreformen

Vil bruke storregion som brekkstang på ny fjordbru

Slakter ny regionreform