Lisensfelling av 37 ulv: Et viktig vedtak for det norske landbruketDet er ikke norske bønder som bestemmer hvor store rovdyrbestander vi skal ha i Norge. Det er det politikerne som gjør.

Jeg er glad de har åpnet for lisensfelling av 37 ulver. Et samla norsk storting har vedtatt rovviltforliket, som sier at vi skal ha både beitedyr og rovdyr i norsk natur. Stortinget har også bestemt hvor store rovdyrbestandene skal være. Bestandene har i flere år vært høyere enn bestandsmålene, og beitenæringa har blitt utsatt for et langt større press enn det som er politisk vedtatt.

2000 sauer ble sendt på beite i Rendalen i sommer. 600 av disse sauene mista livet. Mange sauebønder andre steder i Norge lot være å sende dyra sine på utmarksbeite i sommer. Det er dårlig ressursutnyttelse, det er ikke bærekraftig og det gir heller ikke god dyrevelferd. Sau som beiter i utmarka omdanner lyng, mose, gress og kløver til mat. Dette er ressurser vi ellers ikke ville fått brukt. Det har vært sterke følelser i sving blant ulveforkjemperne etter at rovviltnemndene vedtok lisensfelling.

Sterke følelser er også i sving når bønder ser seg nødt til å gi opp gårdsdrifta på hjemstedet sitt. Når vi finner alvorlig skadde og ihjelrevne sauer på fjellet. Når vi blir beskyldt for å vanskjøtte dyra våre når ulven tar dem. Særlig vanskelig er det å gi opp levebrødet sitt fordi vedtatt politikk ikke blir fulgt opp.

Sauen har gått på utmarksbeite i hundrevis av år, pleid kulturlandskapet og bidratt til et biologisk mangfold av innsekter, fugler og andre dyr. Når det ikke lenger er rom for sauen i utmarka, er det heller ikke rom for den i norsk landbruk. Ord som nedslakting og massedrap har blitt brukt for å beskrive vedtaket om ei samla lisensfellingskvote på 37 ulver.

Det er ingen av delene. Dette er rovviltforvaltning. Nedslakting er det derimot når ulven får herje fritt i saueflokken. Den norske ulvebestanden er et resultat av ei politisk satsning på å bygge opp en bærekraftig norsk bestand. I år er det registrert 30 prosent flere ulveynglinger enn det som er vedtatt. Det norske myndigheter nå gjør er å forvalte bestanden de har bygd opp.

Det er ansvarlig, og det er på tide. Norske myndigheter skal ha takk for endelig å føre den rovviltpolitikken de har vedtatt.