For Våler SV er en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Augerød, Folkestad og Moss svært viktig. Vi har derfor arbeidet med flere sider av saken siden valget i fjor høst.

Når det gjelder strekningen mellom Augerød og Folkestad har sykkelveien vært i kommunens planverk i flere år, men lite har skjedd. På grunn av strenge krav til trafikksikkerhet er utbygging av sykkelveier kostbart. Prisen er gjerne 15 000 – 30 000 kroner per meter sykkelvei dersom den skal bygges langs riksvei 120, slik sykkelveien er tegnet inn i reguleringsplanen i dag. Om lag 5000 meter (5 km) må bygges ut for at sammenhengende løsning mellom Augerød og Folkestad blir virkelighet.

Det sier seg selv at Våler kommune ikke har anledning til å bære kostnader i denne størrelsen alene. Det er heller ikke vanlig for andre kommuner. Finansieringsdelen er også for oss den vanskeligste delen av arbeidet.

Det gledelige er at Østfold fylkeskommune nå har signalisert at de kan være interessert i å være med på finansieringa dersom Våler kommune klarer å finne enklere og billigere løsninger på gang- og sykkelvei.

Nå gjelder det å være kreativ og tenke helt nytt. Kunne det for eksempel være mulig å legge en sykkelvei gjennom skogen fra Varna Evangeliesenter til Folkestad via Middagsåsen? Det er betryggende at kommuneadministrasjonen er uredd nye tanker og arbeider ufortrødent og målretta. Våler SV foreslår likevel at kommunen inviterer grunneiere, politikere og publikum til en idedugnad. Direkte involvering av innbyggerne kan utvilsomt gi kommunen god hjelp til nye løsninger i forhandlingene med fylkeskommunen.

 I mellomtida vil vi oppfordre Våler-folket til å gå ut i skog og mark for å hjelpe kommunen med å finne kreative løsningsforslag på mulige gang- og sykkelstier. Våler SV ønsker å bidra til at alle ideer blir samla i en idebank. Meld gjerne forslag til Våler SV (se egen Facebook-side), så oversender vi gjerne alle bidrag samla til kommunen.

En sammenhengende gang- og sykkelvei er både god klimapolitikk og folkehelsepolitikk i praksis. Og et etterlengtet tilbud for både pendlere og andre innbyggere. Våler SV vil fortsatt være en pådriver i dette arbeidet.