Våler kommunestyre gjorde et vedtak 17. desember 2015 om ikke å gå videre i REELLE forhandlinger med Moss og Rygge. Etter at vedtaket ble fattet, har følgende skjedd:

1. Rygge og Moss har vedtatt Intensjonsavtalen om sammenslåing.

Intensjonsavtalens pkt 4.2.5 Interkommunale tjenester sier:

«Interkommunale selskaper og samarbeid utgjør en stor del av kommunal tjenesteproduksjon. Så langt råd er skal disse organiseres som virksomheter innenfor K3, underlagt direkte folkevalgt styring.

Øvrige kommuner som er med som eiere i disse selskapene/samarbeidene,og som ikke vil inngå i K3, tilbys å kunne kjøpe disse tjenestene. Øvrige interkommunale samarbeid og samarbeisavtaler gjennomgås og revideres, eller avvikles»

Våler kan dermed ende opp med å måtte kjøpe tjenester fra K3 (nye Moss kommune). Våler folkevalgte sin innflytelse, som ligger inne i dagens interkommunale samarbeidsorganer, vil dermed kunne falle bort – lokaldemokratiet svekkes.

Hvordan vil Våler kommune forholde seg til denne nye situasjonen?

2. Nytt inntektssystem for kommunene.

I regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene ligger det forslag om at nåværende favorisering av innbyggere i mindre kommuner, skal reduseres.

Innbyggere skal bli mer likestilt- uansett hvilken kommune de bor i.

For Vålers vedkommende kan det ligge an til et inntektstap på over 6 mill. Våler har Mosseregionens høyeste vann-, avløps- og renovasjonsavgifter - og høyeste eiendomsskatt.

Hvordan vil Senterpartiet/Arbeiderpartiet kompensere inntektstapet - fjerne/redusere tjenestene til innbyggerne/øke eiendomsskatten?

3. Fylkesmannen vurdering av Våler kommunes vedtak:

« Våler kommune har ikke forhandlet frem reelle alternativer for en mulig sammenslutning. Fylkesmannen mener at dette burde ha vært gjort, ikke minst fordi innbyggerundersøkelsen fra august 2015 viste at innbyggerne var delt på midten (43 % for og 45 % mot) i synet på kommunesammenslåing.

Innbyggerne har blitt involvert i prosessen, men har ikke fått anledning til å vurdere konkrete sammenslåingsalternativ. Siden kommunen ikke har framforhandlet ett eller flere sammenslåingsalternativ, mener Fylkesmannen at Våler har et relativt sett svakere grunnlag for den beslutning som ble tatt».

Dette er tydelig tale fra fylkesmannen – ja nærmest en smekk over fingrene for manglende oppfølging fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Hvordan tolker Sp/Ap fylkesmannens påstand?

4. Fylkesmannens anbefaling for Våler:

«Fylkesmannen kan ikke se at Våler som egen kommune vil oppfylle målene med reformen.

Det legges til grunn at kommunen er sårbar når det gjelder både tjenesteproduksjon, fagmiljø og håndtering av forventede utgifter de kommende årene. Avhengigheten av interkommunalt samarbeid gjelder både driftsoppgaver og utviklingsarbeid.

Ved en kommunesammenslåing med de øvrige kommunene i Mosseregionen vil interkommunale samarbeid i høy grad bli avviklet. At dette er en ABS-region fremgår av vurderingene. Når også «Mosseregionen langt på vei fremstår med et felles idretts- og kulturliv» vil en sammenslåing medføre at innbyggerne får en direkte innflytelse over et område som i stor grad samsvarer med en funksjonell region».

Fylkesmannen klare anbefaling er at Våler på sikt blir en del av «nye Moss» kommune» - på sikt betyr om 5 – 10 år. Det er likevel opp til Stortinget å bestemme om dette bør skje allerede i et vedtak sommeren 2017.

5. Våler kommunestyrets vedtak i sak 28/16 – 16 juni 2016

« Pkt 3. Vedtak fra KST-sak 53/15 pkt. 3 oppheves.

" Vedtaket lyder: Med utgangspunkt i dagens tjenestetilbud og eventuelle nye lovpålagte krav skal Rådmannen, innen budsjett konferansen 2016 eller senest 30. juni 2016, fremlegge en vurdering av Våler som egen kommune i et 15 års perspektiv, samt se på behovet for et eventuelt tjenestesamarbeid med andre omliggende kommuner.

KST-sak 53/15 pkt. 3 er ikke påbegynt ref. KST-sak 25\16. Rådmann Hans Petter Karlsen har tidligere informert om at denne rapporten ble bestilt av Øyvind Holt. I forbindelse med oppstart av dette arbeidet kom det klart fram at rådmannens planlagte oppfølging av kommunestyrevedtaket var i strid med det som var flertallets intensjon med vedtaket. Flertallet ønsket en mulighetsstudie av Våler kommunes fremtid, der utvikling av tjenestetilbudet, evt. tjenestesamarbeid, omprioriteringer og nytenkning skulles stå sentralt. Det var derfor en felles oppfatning mellom rådmann og ordfører om at rapporten avbestilles.

Med bakgrunn i KST sak 44/16 er det ikke ønskelig å tidfeste utarbeidelse for ny rapport, men vurdere dette etter ny rådmann er konstituert «.

Konklusjon:

Med bakgrunn i nye forutsetninger som er redegjort for i innlegget, og siste avsnitt i pkt 3 i kommunestyrevedtak 28/16, stiller jeg følgende spørsmål til det politiske lederskapet i Våler kommune:

Er det ikke naturlig at Våler kommunestyre nå bør drøfte kommunereformsaken i løpet av høsten?

Hvis Senterpartiet og Arbeiderpartiet sier nei, melder et nytt spørsmål seg: Bør ikke ordføreren ta initiativ til et folkemøte hvor innbyggerne kan bli orientert om veien framover for Våler kommune?