Arbeid og Inkludering med Moss AP

Av
DEL

LeserbrevDen viktigste beskyttelse mot fattigdom, marginalisering og kriminalitet er arbeid til alle og et inkluderende fellesskap. Moss Arbeiderparti vil jobbe for at flest mulig av kommunens innbyggere skal ha jobb å gå til. Vi har en drøm om et Moss der alle har et tilbud og alle opplever tilhørighet. Nye Moss kommune er variert og mangfoldig. Moss Arbeiderparti vil bygge en kommune som ivaretar mangfoldet og utnytter ressursene i alle menneskene som bor her. Dette vil vi gjøre i samarbeid med frivillige organisasjoner, næringsliv og kommunen.

Vi vil styrke og utvikle tiltak som retter seg mot å utjevne levekårsforskjeller, med særlig fokus på å bekjempe barnefattigdom i nye Moss kommune. Som eksempler på konkrete tiltak inneværende periode, kan vi nevne at vi har holdt barnetrygden utenfor utmåling av sosialstønad, dette gir samlet 4.5 millioner mer til bekjempelse av barnefattigdom i Moss. Vi satte av ca. 1 million til ekstra utbetaling i august og desember til familier med få ressurser og vi satte av midler til kontingentkassen, der lag og foreninger kan søke om å få dekket kontingent, til de som ikke klarer dette selv. Moss Arbeiderparti vil fortsette arbeidet mot barnefattigdom i nye Moss kommune.

Vi vil fortsette satsingen på «Arbeid først» hos NAV og sikre at NAV-kontoret er tilgjengelig for å ivareta de innbyggerne som trenger det mest. Vi vil fortsette å bosette flyktninger i tråd med IMDi sine anmodninger i den kommende perioden. Samtidig ønsker vi å styrke Moss VOKS og jobbe for at flere skal få mulighet til et fjerde år i introprogrammet. Vi vil også jobbe for at det skal opprettes «språk-barselgrupper» for kvinner som er i permisjon fra intro-programmer.

Samtidig ønsker vi å opprette flere varige tilrettelagte arbeidsplasser i nye Moss kommune. Ikke alle våre innbyggere klarer å håndtere det ordinære arbeidsmarkedet, derfor må vi legge til rette for flere tilrettelagte arbeidsplasser i nye Moss kommune. Vi må sikre at Moss kommune gir gode arbeidstreningsplasser med tilstrekkelig oppfølging og opplæring.

Vi vil fortsette å støtte utviklingsprosjekter og bidra med midler til lavterskeltilbud for bedre integrering og bedre psykisk helse. Dette betyr blant annet at vi ønsker å støtte institusjoner som om Fontenehuset, Varmestua, Frivilligsentralen, Homestart og Kirkens bymisjon og støtte tiltak for lavinntektsfamilier.

Vi ønsker å videreføre og videreutvikle Arbeidsgjengen ved NAV, støtte opp lavterskeltilbud som øker samfunnsdeltakelse hos mennesker som står uten arbeid og har lite nettverk.

Er du opptatt av inkludering i nye Moss kommune? Da bør du stemme Moss AP 9.september.

Shakeel Rehman
Gruppeleder Moss AP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags