Trenger nye Moss en ny kurs?

Benedicte Lund, ordførerkandidat MDG

Benedicte Lund, ordførerkandidat MDG Foto:

Av
DEL

LeserbrevArild Svenson får mye plass i Moss avis. Da vil vi i de andre partiene svare. Det er bra! I sitt innlegg sist lørdag nevner han viktige saker som valget i Moss bør handle om. Vi i MDG er enige med Ny Kurs om mye, nå sist om Nore og Vanem. Han fikk mandag svar fra Hanne Luthen. Det var et saklig og godt svar, og slik håper jeg debatten kan fortsette. MDG har, til forskjell fra Ny Kurs, absolutt en ideologisk plattform. Det gir en logisk, trygg og god plattform for vår politikk, og gir våre velgere en forutsigbarhet på hva vi kommer til å stemme på i saker som kommer.

MDG ser by-lista Ny Kurs som et nyttig supplement til Mossepolitikken. Vi håper det øker valgdeltagelsen og gir enda større engasjement.
Jeg vil også påpeke at prosessen med å få på plass bedre innbyggerinvolvering, by-lista sitt viktigste formål, har pågått lenge og resultatet kommer når den nye kommunen er i gang fra nyttår. Vi er mange som har jobbet for det i mange år. Og kommunestyret har vært på studietur til Sverige for å lære av de beste. Jeg synes, som Hanne Luthen, at Ny Kurs er for lite konkrete i sin formidling om hvordan de vil oppnå god byutvikling, infrastruktur, sikre klima- og naturverdier, helsetjenester, skole og arbeidsliv. Det får vi sikkert høre mer om nærmere valget.

Her er MDG sin politikk på områdene Arild Svenson løftet frem sist lørdag:

Innbyggerinvolvering

Jeg mener også, som Arild, at kommunen ikke har lykkes tilstrekkelig med sitt informasjonsarbeid for de store samferdselssakene. Kommunen, og dens fremste politikere, burde ha klart å gjøre det mye lettere for engasjerte folk å få god oversikt ved å samordne og presentere nødvendig og oppdatert informasjon om status, involveringsmulighet, veien videre. Prosjektene har gjensidig påvirkning på hverandre (les jernbane, RV19, havn og Sjøsiden), og kommunen burde her ha sørget for at det var lettere for alle å følge med. Da hadde vi sluppet mye frustrasjon og usikkerhet mener jeg.

Endringen av hele Værla som vi står ovenfor nå er av et historisk stort omfang, og vil påvirke alle som bor i nye Moss, også Ryggefolket. Derfor er vi som kommune nødt til å lykkes med å gå utover det formelle «vanlige» informasjonsarbeidet en kommune vanligvis gjør, og gi folk en reell følelse av, og mulighet for, å følge med. Bare slik kan folk påvirke det samlede resultatet. Satsingen på innbyggertorg og involvering, ledet an av nylig avgåtte Rygge-ordfører Skartlien er veldig viktig og har stort potensial.

Byutvikling

Den nye kommuneplanen har en rekke veldig positive ambisjoner for byen. Den blir viktig for sakene jeg nevner i forrige avsnitt. Alle interesserte bes gå inn på www.moss.kommune.no og gi høringsinnspill innen 1.oktober.

MDG mener at hensynet til klima og naturverdier må ligge som grunnmur for alle fremtidige vedtak som gjøres der dette er relevant. Om vi ikke får klimaendringene og tilhørende konsekvenser under kontroll blir det meste annet uviktig.
Det betyr at alle nye bygg må bygges med fornybar energi. Vi må ta høyde for et villere og våtere klima. Vi må utvikle byen og tettstedene slik at vi kan klare oss godt uten å alltid kjøre egen bil. Vi må bildelingsordning, mye bedre busstilbud og trygge gode gang og sykkelveier. Slik reduseres utslipp fra bilbruk vesentlig. Der vi skal bo og drive næring skal vi sørge for at vi sikrer naturverdier som parker, bievennlig beplantning, åpne vannårer, mulighet for dyrkningskasser på egen veranda og i felles uterom, inkluderende lekeplasser, hundeluftegårder, og små og store næringsvirksomheter som skaper liv store deler av døgnet. Sjøsiden har mulighet for å bli en sånn bydel med 0-utslipp, grønne og innbydende areal mellom hus, og nærhet til sjøen og med gode transportmuligheter. Gi dine innspill til kommuneplanen! Og stem grønt!

Infrastruktur

MDG er enig med Ny kurs i mye. Vi håper også den pågående utredningen om mulige «korridorer» for RV19 vil vise at veien kan bygges fra Kleberget til Årvoll. I så fall må det også finnes en god løsning for hvordan de bilene fra Jeløy som skal til E6 skal komme seg til Kleberget. Her er både havna og Sjøsiden svært interesserte i å ikke få beslaglagt viktig areal for dem..
Bruk av bompenger for finansiere ny RV 19 er en selvfølge. Spørsmålet blir hvor mye lokalbefolkningen må bidra. MDG er MOT bompenger som går til å øke veikapasiteten, særlig på store motorveiprosjekter som legger til rette for økt biltrafikk. Dagens regjering legger dessverre til rette for mange slike prosjekt (les E39, langs hele Vestlandet, eller E18 gjennom Asker mot Oslo). Men vi er FOR bompenger som gir et vesentlig bedre tilbud for bussen, gjennom egne felt, økt antall avganger og pris, og tilretteleggelse for bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Det er bra for luftkvalitet, klimagassutslipp, folkehelsa, bylivet osv osv. Vi vil derfor at RV19 skal bygges så nøkternt som mulig, med hovedfinansieringen fra stat og bilistene fra ferga. Bompenger som eventuelt skal innkreves lokalt må bidra i stort monn til gode tiltak for buss og sykkel i Moss, som del av de nødvendige tiltakene for å løse våre lokale trafikkproblemer.

Miljø

Arild nevner her ferge, havn, kildesortering, sykkel og buss, plastbruk og en mer grønn hverdag. Fint! Dette er i full gang allerede. Moss havn fikk i 2018 store midler for å legge om til Landstrøm, og de kjemper nå for at fergene skal få Enovastøtte til å bli elektrifiserte (her er fler aktører inne men havna er pådriver). Kildesortering har vi, og Movar er pådrivere her. Sykkel har MDG stått i bresjen for siden vi kom inn i 2015, og bedre busstilbud vet dere at vi er mange som kjemper for ovenfor Østfold Kollektivtrafikk som har ansvaret. Unødvendig bruk av engangsplast er vedtatt allerede. Hele politikken i kommunen vil ha fokus på hvordan hverdagen til innbyggerne kan innrettes grønnere om ambisjonene fra den nye kommuneplanen faktisk gjennomføres. MDG har fått inn formuleringer i høringsutkastet om at klima- og miljø må være førende for alt. Tap av natur ved nedbygging må stoppes, og vi er glade for at det er mange partier som er opptatt av dette. Mosseskogen og Nordre Jeløy må for eksempel vernes! Og det må tas naturhensyn i alle byggesaker. Her er Nore/Vanem et utmerket eksempel på naturverdier som står på spill.

Helse og omsorg

Hva mener Ny Kurs om privat/kommersiell/ideell/kommunal drift? MDG vil ikke ha kommersielle aktører i helse og omsorgstjenestene. Ideelle aktører kan være et nyttig supplement, men hovedsakelig skal det ikke tas ut profitt på slike offentlig finansierte tjenester mener vi. Vi er også i mot stykkpristenkningen som er innført med de forretningsmodellene helseforetakene styres etter nå, og vi er opptatt av at fagfolk skal høres og få utøve sitt fag. Vi mener videre at vi må integrere bedre de som får tjenester fra ulike virksomheter. Vi vil at gamle, unge, syke, psyke, og alle andre, kan ha ulike treffpunkt i sine liv. En bedre «samrøre» av funksjoner som bo- og servicesenter, barnehager, sykehjem, bibliotek, frisør, fysioterapi, blomsterbed og hundeluftegårder bygger ned forskjeller mellom folk og gir liv til dagene våre. Det er god livskvalitet!

Skole

Vi vil ha en inkluderende skole der alle kan oppleve mestring. Den må være vesentlig mer praktisk rettet enn i dag, med mindre fokus på testing. Bruk av, og kjennskap til, eget nærmiljø og naturverdier er viktig. Skolehagen, snorkelløypa, 100-meterskogene, lokal trafikksikkmestring og sykkelferdigheter er viktige element i en aktiv og helhetlig skole. Vi mener videre at forsøkene med leksefri skole må videreføres, og at skolemat er nødvendig.

Arbeidsplasser og næringsutvikling

Vi står ovenfor en stor nødvendig omstilling fra stadig vekst i forbruk av ressurser til sirkulærøkonomi, tjenesteproduksjon, teknologiutvikling mm. Da må kommunen være en aktiv samarbeidspart for næringslivet. Vi ønsker tiltak som gründer-støtte, grønt omstillingsfond, kompetansenettverk, klart uttalte forventninger og forutsigbarhet i planverk og politiske vedtak. Næringslivet står ovenfor store endringer med pålegg og restriksjoner på virksomhet og kutt i bruk av produkter som ikke er bra for klima og miljø. Omstillingene gir tilsvarende muligheter for næringsaktører som kan tilby løsningene. Kommunen må gi klart uttrykk for sine forventninger og bruke sin innkjøpsmakt klokt.

Vi gleder oss til en konstruktiv, lyttende, engasjerende valgkamp, der det sitter færrest mulig igjen i sofaen! Velkommen til debatt, alle engasjerte Mosseborgere. Og stem for mennesker og miljø!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags