Gå til sidens hovedinnhold

Regionreform? Da må den være grønn

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Det er oppsiktsvekkende i hvor liten grad debatten om kommune- og regionsreformen er preget av det aller viktigste tema for framtiden: klima og miljø».

Det kan virke som de fleste partiene i fylket mener at en regionreform for større og sterkere regioner vil ha en stor betydning for samfunnsutviklingen. Vi i De Grønne kan være enige i dette dersom reformen ikke svekker nærheten til lokale løsninger og kvaliteten i disse.

Den aller viktigste forutsetningen i dag og for fremtiden, er at vi tar hensyn til klima og miljø.

Paris-avtalen forplikter

Ved at Paris-avtalen ble underskrevet, forplikter regjerningen seg til vesentlige utslippskutt og medfølgende samfunnsendringer. Hva vil et slikt klima- og miljøfokus ha å si for en mulig reform på kommune- og fylkesnivå?

Arealplanlegging og samferdsel

En slik reform må berede grunnen for mer bærekraftig arealforvaltning. Med det resultat at regionen utformer framtidens byer og tettsteder på en slik måte at vi blir mindre avhengig av klimaødeleggende biltransport og omdisponeringer av jord- og naturarealer.

Visjonen i en eventuell storregion bør være "lavutslippsregion med høy livskvalitet". Dette er fullt mulig – hvis vi vil, tenker nytt og tør å prioritere.

Den framtidige befolkningsveksten vil i hovedsak bli lokalisert i byer og tettsteder. Enten ved at byene utvides eller ved at man i mye større grad blir bedre til å omdisponere dagens tettstedsareal. Uansett blir det viktig å satse på fortetting og konsentrasjon av bebyggelse rundt kollektivknutepunkter.

I flere områder i vårt fylke har den mest arealkrevende næringen vært detaljhandel, som mange steder har blitt lokalisert på utsiden av bysentrum basert på at de handlende skal bruke egen bil.

Her må det skje en endring og en omlokalisering av handel inne i selve byområdet. Dette vil være et meget viktig grep i fremtidig planlegging, både for miljøet og for den enkeltes livskvalitet. Samtidig som matjorda fortsatt kan bli benyttet til det den er best på – å produsere mat, og ikke bli til et nytt kjøpesenter «langt ute på jordet».

Det kan være at mer bærekraftig arealplanlegging og grønnere samferdselspolitikk blir enklere å få implementert ved at «man kaster alle ballene opp i lufta» når man etablerer en ny region. Men endring av dagens fylkesgrenser bør bare være aktuelt så sant de fylkeskommunens oppgavene løses bedre enn i dag, eller at man får tilført nye, betydningsfulle oppgaver.

Det blir derfor viktig at vi som politikere «har tunga rett i munnen». Vi må klare å tenke kortsiktig og langsiktig samtidig. Siden disse beslutningene vil påvirke dagens generasjon, den neste og vår felles natur.

Kommentarer til denne saken