– Venstre snubler på kaikanten

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTI oppslag i Moss Avis, og i møte i Fellesnemnda for nye Moss 7. november, har Venstretoppene Finn Erik Blakstad og Sindre Westerlund Mork gått inn for at Moss kommunale havneforetak skal legges ned ved overgang til ny kommune i 2020. De ønsker også at havnedriften skal inngå som en del av kommuneadministrasjonens oppgaver. Ingen andre partier støttet Venstres forslag. Moss Høyre mener at nedleggelse av Moss Havn KF som eget kommunalt foretak er en dårlig løsning – både med tanke på effektiv drift av havnen og for å ivareta miljøvennlig sjøtransport.

Det uttrykkes motvilje fra Venstretoppenes side mot at et selvstendig havneforetak kun prioriterer havnevirksomhet fremfor kommunens øvrige virksomhet. Moss Høyre mener at Moss Havn KF på en god måte klarer å tenke på mer enn en ting av gangen, og foretaket klarer å kombinere hensynet til effektiv og miljøvennlig havnedrift med hensynet til byens – og derved eiernes - beste. Moss havn KF ligger i forkant når det gjelder å implementere ny og miljøvennlig teknologi og til å legge til rette for arealeffektiv drift. Dette kommer både innbyggerne og næringslivet til gode. Det er langt fra sikkert at kommunens administrasjon vil klare å utføre denne oppgaven på en bedre måte enn det havneforetaket nå gjør.

Venstre ønsker å etablere et samarbeid mellom Moss kommune og det interkommunale selskapet Borg Havn. Hvorfor Venstre mener at havneforetak er en dårlig løsning i Moss, men tydeligvis en god løsning i Borg forblir et ubesvart spørsmål.

I artikkelen i Moss Avis fremgår det at Venstre ønsker at det fortsatt skal være havnevirksomhet i Moss til støtte for lokalt næringsliv, men de ønsker samarbeid med Borg havn for å få færre containere og trailere i Moss sentrum. Hva slags havn skal dette være? Det er det lokale næringslivet som nå benytter Moss havn, og det lokale næringslivet har behov for containertransport. Containere har kommet for å bli, og containere gir mulighet for effektiv og miljøvennlig samlast

Moss havn og Borg havn har hver sine fortrinn ut i fra geografi og kundegrunnlag, men de er ikke egnet til å erstatte hverandre. Dette gjelder uansett valg av foretaksform. Med sin nærhet til hovedskipsleden i Oslofjorden, med nærhet til E6, og med nærhet til viktige logistikkområder i Østfold og Akershus er Moss en havn som er svært godt egnet til å håndtere containertransport til sitt nærområde.

Borg havn har vesentlig lenger avstand til både hovedskipsleden, til E6 og til logistikkområdene som sogner til Moss havn. Det naturlige omlandet for Borg havn er Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. I dette lokalområdet kan Borg havn tilby gode og konkurransedyktige løsninger for håndtering av både bulkgods og containere. I følge Borg havns egen årsberetning holder de store vareeierne som benytter Borg havn til i Sarpsborg og Halden, og det har tradisjonelt vært vanskelig for Borg havn å være et attraktivt alternativ for brukere utenfor dette nærområdet. Borg havns kaianlegg på Alvim håndterer først og fremst tømmer og korn, mens kaianlegget på Øra omtales i Borg havns årsberetning som en industriterminal. Av den samme årsberetningen fremgår det at Borg havn har en god vekst på bulkgods, mens veksten på antall TEUs (containere) er svak. Når bulkgods har god vekst så skyldes sannsynligvis det at Borg havn har konkurransemessige fortrinn på dette godssegmentet, mens den svake utviklingen for containertransport indikerer at Borg havn mangler konkurransemessige fortrinn utenfor eget nærområde for containersegmentet. Ettersom kundene i Moss Havns nærområde i hovedsak etterspør containertransport, så er det negativt for næringslivet i Mosseregionen hvis man ikke legger til rette for containertransport i Moss havn.

Ved nedbygging av Moss havn vil ikke godset bli flyttet til Borg havn alene, men det vil i stor grad bli overført til havnene i Oslo og Gøteborg. Å flytte gods over på lastebiler som kjører E6 fra Gøteborg og gjennom Østfold er dårlig miljøpolitikk. De lokale Venstretoppenes visjon om en koselig liten havn i Moss, som lemper alt «usexy» gods over til Borg havn fremstår mer som en romantisk drøm enn som miljø- og næringspolitikk forankret i gjeldende rammevilkår. Moss Høyre er klare på at vi ønsker å videreutvikle Moss havn til et av landets mest fremtidsrettede og effektive logistikknutepunkter. Dette vil være en miljøvennlig løsning som også er til beste for innbyggerne og næringslivet i vår region.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags