Enkle vedtak om Vanem

ENKLEST? - Leder av teknisk utvalg i Moss mener det hadde vært enkelt å si nei til reguleringen på Nore og Vanem næringsområde. Noen ganger er det enkle det beste, skriver Venstres Sindre Westerlund Mork i dette leserinnlegget.

ENKLEST? - Leder av teknisk utvalg i Moss mener det hadde vært enkelt å si nei til reguleringen på Nore og Vanem næringsområde. Noen ganger er det enkle det beste, skriver Venstres Sindre Westerlund Mork i dette leserinnlegget.

Av
DEL

LeserbrevLeder av teknisk utvalg i Moss mener det hadde vært enkelt å si nei til reguleringen på Nore og Vanem næringsområde. Noen ganger er det enkle det beste.

Det hadde vært enkelt å beholde en regulering som balanserte alle interesser – inkludert næring og miljø. Det hadde vært enkelt å behandle alle utbyggere likt – ikke la den som kom sist få andre og eventuelt mye bedre regler og færre begrensinger enn de andre som har fulgt reglene som ble fastsatt tidligere. Det hadde vært enkelt å søke å bevare Vansjø som det fredede naturområdet av nasjonal betydning som det er – og ikke la det gå ut over «noe skog, noe blomster og noe turområde» som utvalgslederen fra Arbeiderpartiet så enkelt beskriver det.

Så hvorfor gjøre det vanskelig å ødelegge alt dette? Påstanden er at bystyrets flertall allerede hadde vedtatt at det skulle bygges ut slik på Vanem. På den ødeleggende måten som Ap og flertallet nå har vedtatt. Pussig da at de måtte endre reguleringen for å få det til. Hvorfor måtte reguleringen endres dersom bystyret allerede hadde vedtatt det? Svaret er selvsagt at bystyret ikke hadde vedtatt å ødelegge dette området og samtidig satt Vansjø i fare – det er det den nye reguleringen som gjør.

For hva er historien egentlig? I 2014 vedtok et enstemmig bystyre å regulere området ved Nore og Vanem til næring. Konklusjonen fra fagfolkene i kommunen var «Forslag til områdereguleringsplan for Nore og Vanem følger opp vedtatt kommunedelplan for området. De nødvendige hensyn til omgivelsene er forsøkt innarbeidet, samtidig som det er tilrettelagt for et stort næringsområde.»

I 2014 visste bystyret at det ville få konsekvenser. Miljøkonsekvensene ble vurdert som at «Både landskap og vegetasjon vil endres radikalt ved gjennomføring av reguleringsplanforslaget. Gjennom konsekvensutredningen er det likevel konkludert med at planforslaget ikke vil være spesielt negativt i forhold til naturmangfoldet definert i forhold til Naturmangfoldloven.» Det var altså en balanse mellom næringsinteresser og miljøinteresser som ble ivaretatt i reguleringen.

Da (ny) eier i 2018 ønsket nye regler for seg og sine næringstomter og henvendte seg til kommunen, var fagfolkenes anbefaling; «Ved utarbeiding av detaljreguleringsplan for områdene IL 9-12, bør rammene i områdereguleringsplanen for Nore og Vanem, fra 2014, i hovedsak følges, både når det gjelder formål og byggehøyder.» Dette ble satt til side av teknisk utvalg og det ble åpnet for helt andre rammer for området.

I saksutredningen til det endelige forslaget fra utbygger skriver fagfolkene i kommunen: «De foreslåtte avvikene fra områdeplanen er utfordrende og presser forholdet til Vansjø som verna vassdrag, friluftsområde og naturområde.» Balansen fra 2014 er altså ikke der lenger. Et flertall i bystyret overkjører denne vurderingen.

Alvoret blir understreket av fagfolkene som beskriver den såkalte Miljøparken slik: «Begrepet miljøpark er ikke definert i plan- og bygningsloven, eller nevnt på noen måte. Det foreligger imidlertid rettskilder som taler i retning av at miljøpark kan falle inn under begrepet industri. Å anlegge slik drift i næringsområdet var ikke noe man så for seg da området ble regulert, og altså ikke forventet.» Er det ikke da pussig og lite troverdig at det påstås at den nye reguleringen er i tråd med det området skal brukes til?

Hva er resultatet? En ny eier slipper å følge de reglene som alle de andre har fulgt fram til nå. Alle de andre må slite med støy og støv fra en del av området. Forhold som ikke var en del av rammen da alle de andre utviklet sine næringsområder er nå tillatt og det betyr at næringsinteressene til nye utbyggere vinner både over miljøinteressene og de andre utbyggerne som har forholdt seg til de gamle reglene.

Om man skal være troverdig når man snakker om forutsigbarhet så gjelder to ting. For det første at man faktisk tar hensyn til de nasjonale og lokale regler man har – inkludert de man selv har vært med på å fastsette - slik at innbyggerne vet at vi politikere faktisk vil ta vare på de natur- og friluftsområder vi har sagt vi skal ta vare på. For det andre at man faktisk gir alle bedrifter og næringsinteresser de samme regler og normer å forholde seg til slik at ikke noen får fordeler andre ikke hadde.

Det hadde gitt det enkle resultatet at bystyret reelt sett hadde vært pålitelige, redelige og troverdige. Så enkelt kunne det vært.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags