Om Bane Nor og Gunnarsbybekken

Viktig: –Det er oppsiktsvekkende at et statlig foretak som Bane Nor søker om utslipp av forurensninger til en bekk som staten selv har underlagt vern og strenge fredningsbestemmelser, skriver Torodd Hauger.

Viktig: –Det er oppsiktsvekkende at et statlig foretak som Bane Nor søker om utslipp av forurensninger til en bekk som staten selv har underlagt vern og strenge fredningsbestemmelser, skriver Torodd Hauger.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKBane Nor ønsker å drive jernbanetunellen syd for Moss fra Carlberg mot Klevberget. Dette innebærer at lekkasjevann og vann som brukes i forbindelse med fjellboringene må pumpes ut. Dette vannet vil inneholde boreslam, partikler fra sprengningsarbeidet og sprengstoffkjemikalier (bl.a. nitrogenforbindelser). Bane Nor oppgir at tunellvannet også vil inneholde tungmetallet krom. Bane Nor har søkt fylkesmannen om tillatelse til å slippe ut dette vannet i Gunnarsbybekken. Vannet skal først «renses» i et fordrøyningsbasseng – dvs. vannet føres til en dam hvor en del av partiklene vil bunnfelle.

Gunnarsbybekken er en liten kystbekkbekk som munner ut Årefjorden. Da nedbørsfeltet er lite, så blir bekken nesten tørrlagt i perioder sommer og vinter. Det betyr at bekken er svært sårbar mot alle slags forurensninger.

Gunnarsbybekken er til tross for sin beskjedne størrelse viktig som gyte- og oppvekstområde for sjøørret. Bekken ligger i sin helhet i «Værne Kloster landskapsvernområde» – som ble fredet av staten ved kongelig resolusjon for bare noen år siden. Deler av bekken omfattes dessuten av Telemarkslunden og Ekebylunden naturreservat. Fylkesmannen er her forvaltningsmyndighet.

Det er uklart hvor mye av forurensningene i tunellvannet som blir holdt tilbake i et såkalt «fordrøyningsbasseng». Dette er avhengig av størrelsen på bassenget og hvor store vannmengder som må «renses». Erfaringsmessig vil de minste partiklene passere. Likeså oppløste kjemiske forbindelser – som nitrogen og krom.

Steinpartikler fra tunellarbeider er skarpkantede i motsetning til jordpartikler som finnes naturlig i terrenget. Det er vist at slike partikler gir skader på gjeller til fisk og bunndyr. Dette er etter min mening den største bekymringen knyttet til denne saken. Effekter av utslipp av nitrogenforbindelser og krom har jeg ikke kunnskaper om – bortsett fra alle forurensningstilførsler til denne lille, sårbare bekken kan bidra til skader på livet i vannsystemet.

Det er oppsiktsvekkende at et statlig foretak som Bane Nor søker om utslipp av forurensninger til en bekk som staten selv har underlagt vern og strenge fredningsbestemmelser.

Dersom man driver jernbanetunellen fra Klevberget til Carlberg, så kan tunellvannet føres ut ved selvfall til Værla / Oslofjorden. Forurensningsvirkningene vil her bli marginale sammenlignet med i Gunnarsbybekken. Jeg ser at denne løsningen vil bli mer kostbar. Steinmassene fra tunellen vil bli brukt som bærelag for jernbanesporet syd for Carlberg og må i så fall transporteres med dit bil. Alternativt kan massene mellomlagres ved Værla og transporteres på bane gjennom tunellen når den står ferdig.

Jeg har tillit til at miljøvernavdelingen hos fylkesmannen vil gå i mot ethvert utslipp til Gunnarsbybekken. Men fylkesmannsembetet har også til oppgave å samordne all statlig virksomhet. Merkostnadene ved å drive tunellen fra Klevberget til Carlberg vil kunne bli satt opp mot hensynet til Gunnarsbybekken. Jeg antar at Bane Nor også vil argumentere med forsinkelser dersom de ikke får det som de vil.

Noen vil kanskje hevde at mange tuneller er blitt bygget her i landet uten at forurensninger fra «tunellvann» er blitt gjenstand for kritikk og offentlig debatt. Det er i så fall en riktig observasjon. Det skyldes at tunellvannet i de aller fleste tilfeller er blitt iført ut i større vassdrag eller til sjøen – som har større tåleevne enn våre små bekker.

Jeg frykter at våre lokale folkevalgte ikke vil kjempe «vår lille bekks» sak. Jeg frykter også at folkeopinionen synes Gunnarsbybekken er mindre viktig enn at Inter-City utbyggingen blir raskest mulig gjennomført og til lavest mulige kostnad. Jeg vil anbefale de som ikke kjenner Gunnarsbybekken å legge søndagsturen dit. Nå vandrer snart stor sjøørret opp i bekken for å gyte. Det er et fantastisk skue.

Årefjorden

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags