Vern om de økologiske fellesgodene: Vi må sikre hensynet til allmennheten og ta sterkere demokratisk styring

Av
DEL

LeserbrevDe er umistelige – og de er truet: Tilgjengelig natur, et rent miljø og biologiske ressurser fra skog, jord og sjø gir oss fellesgoder av avgjørende betydning for vår trivsel, som enkeltindivider og samfunn. De gir oss det vi verdsetter ved Moss og Østfold: Vidstrakte turområder og innbydende strender, gode bo- og bymiljø, vakre kulturlandskap, verdiskapende industri og landbruk. Men dette er økologiske fellesgoder som blir satt under stadig større press. Det skjer når valgte myndigheter lar enkeltaktører få ta seg til rette og forfølge kortsiktige egeninteresser på bekostning av fellesskapet, ofte med uopprettelige skader til følge. 

Vi mener tiden er inne for å styrke, og faktisk bruke, kommunens demokratiske makt til å ivareta allmennhetens interesser når natur, miljø og biologiske ressurser står på spill. Flere aktuelle saker i Moss viser hvor viktig dette er:

# Like før sommerferien vedtok det politiske flertallet, H, AP og FrP, mot Rådmannens sterke anbefaling, å si ja til Skolt Holdings søknad om å etablere et anlegg på Vanem for å ta imot steinmasser fra Bane Nors arbeid med jernbaneutbyggingen. På anlegget skal masser og stein knuses og bearbeides, noe som vil gi støv, støy og mulig vannforurensning tett inntil Mosseelva og Vannsjø, et yndet og mye brukt tur- og rekreasjonsområde. Anlegget vil også inkludere 20-23 meter høye voller, som skal skjerme mot støv og støy. I den opprinnelige søknaden var vollene ment å skulle bygges inne på den delen av Vanem som er regulert for næring. Siden er dette justert til at de skal ligge utenfor grensene for næringsområdet, der hvor det nå er skog, som dermed må fjernes. Dette vil ta leveområdene fra flora og fauna, foruten drastisk redusere områdets friluftsverdi for turgåere og hyttefolk, slik også fylkeskoordinator i FNF Østfold (Forum for natur og friluftsliv), Nina Frydenlund påpeker i en klage på vegne av Naturvernforbundet i Østfold, DNT Vansjø, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening. Om den idylliske og verneverdige Postveien, sier hun: -En turvei som i praksis blir liggende mellom to pukkverk, vil ikke lenger ha noen verdi for friluftslivet. Det politiske flertallet sa ja til søknaden fra Skolt, på tross av at den er i strid med den vedtatte områdereguleringen fra 2014. Mindretallet ved Rødt, SV, V, MDG, KrF og uavhengig, har meldt inn lovlighetsklage på vedtaket til Fylkesmannen. Rødt vil, dersom H og AP mister sitt flertall etter valget, aktivt arbeide for å få gjort et nytt flertallsvedtak i saken, som krever at Bane Nor og Skolt utreder alternativ plassering av steinmassene, og at et eventuelt anlegg på Vanem må være i samsvar med den vedtatte områdereguleringen fra 2014. 

# Beslutningen om å plassere ny jernbanestasjon med dobbeltspor langs den vestvendte sjøsiden i Værla, som H, AP, V og SV sikret politisk flertall for, har betydd en omfattende rivning av bebyggelse, inkludert av Nyquistbyen. Når så galt er, gir dette Moss kommune en unik mulighet til å planlegge for en ny, miljøvennlig og integrerende generasjonsbydel, «Sjøsiden Hage», som kan virke for mange år framover. Med fortsatt rødgrønt flertall etter valget, og et styrket Rødt, vil vi kreve at kommunen, som allerede har 50 % eierandel i området og er regulerende myndighet, aktivt bestemmer hva slags typer boliger og aktiviteter området skal ha, slik at det kan bli en grønn og levende bydel, ikke for de rike, men for alle.

# Miljø- og samferdselsutvalget (MISA) stilte i vinter tydelige og konkrete krav til Østfold kollektivtrafikk og Samferdselskomiteen i fylket om umiddelbare forbedringer i det prekært dårlige busstilbudet i Moss. Dette kom etter stort innbyggerengasjement og forslag fra Rødt, som fikk tilslutning fra alle de andre partiene unntatt Frp. Det nye rutetilbudet som ble vedtatt i fylket, og som trer i kraft til høsten, imøtekommer mange av kravene fra innbyggerne og MISA. Likevel er det langt unna det mange mener må være målet, nemlig et busstilbud i Moss og Mosseregionen som er så attraktivt at et flertall velger å la bilen stå og i stedet tar bussen. Det er faktisk områder som med de nye rutene vil få et svekket busstilbud. Bydelene Krapfoss og Sydskogen mister busstilbudet helt! Dette er selvfølgelig fullstendig uakseptabelt, både av hensyn til innbyggerne og miljøet, som vil tjene stort på at kollektivtilbudet blir betydelig bedre i alle deler av byen, og dermed blir et reelt transporttilbud, som vil ta unna for mye av biltrafikken. Det er bra at Moss nå får en prøveperiode med gratis buss, men det hjelper lite hvis ikke det kommer på plass langt flere og hyppigere ruter som dekker hele byen, alle dager, hele døgnet. Erfaringene viser at hvis vi skal få til det, trengs det demokratisk press fra innbyggerne og et mest mulig samlet politisk Moss. Rødt vil fortsette å arbeide for dette. Samtidig vil vi ta til orde for å få utredet muligheten for etablering av et kommunalt/interkommunalt busselskap, som er mer lokaldemokratisk styrt og nærmere innbyggerne i Mosseregionen og deres behov enn det et regionalt busselskap i den nye storregionen Viken vil være.

# Strandloven har eksistert i 54 år, en lov som skal sikre allemannsretten til fri ferdsel i strandsonen. På tross av det, er i dag kun 40 % av strandsonen rundt Oslofjorden offentlig tilgjengelig. Bare siden 2000, har antall bygninger i strandsonen økt med20 %. Kommunene gir dispensasjoner over en lav sko, og lar det samtidig ofte gå upåaktet hen når grunneiere plasserer ut gjenstander og skilt som signaliserer 'privat eiendom'. I Moss er vi vel beslått med strender som allmennheten har tilgang til - og slik skal det fortsette å være! Men det krever lokale, politiske myndigheter som aktivt følger opp lovens intensjon, og faktisk er villige til å ivareta allmennhetens interesser.

Tilgjengelig natur, rent miljø og biologiske ressurser, er økologiske fellesgoder som alle, ikke bare de få, skal ha glede av. Når vår tilgang til disse godene blir begrenset, fordi de ødelegges eller privatiseres av snevre egeninteresser, går det utover fellesskapet. Da må vi, fellesskapet, bruke vår demokratiske makt til å ta tilbake kontrollen over dem, slik at de kan bli det de er, og skal være: felles goder. 

Ann May Noomi Martinsen, Rødts 2. kandidat og medlem av Teknisk utvalg og Øyvind E. Hansen, Rødts 7. kandidat og medlem av MISA

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags