Lokaldemokratiet må fungere også i praksis

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKK Ny Kurs har satt lokaldemokrati, innbyggerinvolvering og åpenhet på den politiske dagsorden i Moss.

De fleste politiske partier snakker nå varmt om viktigheten av å involvere innbyggerne.

Det er fint, men hva foregår i praksis og hva har de store partiene tenkt til å gjøre for å styrke lokaldemokratiet.

Vi må dessverre registrere at det er svært lite.

Ved en rask gjennomgang av de respektives valgprogram for kommunevalget i september ser vi svært lite om hva de har tenkt å gjennomføre og forbedre. Moss Arbeiderparti har en setning. De ønsker å involvere innbyggerne i spørsmålet om Rv19.

Ellers er det ingenting.

I Høyres program finnes det ikke spor av hvordan de ønsker å forbedre og utvikle lokaldemokratiet. Dette kan tolkes til at de synes det er godt nok som det er.

Spørsmålet blir om det er godt nok.

Tidligere i år ble det lagt frem en plan om avbøtende tiltak for å bedre trafikkproblemene i Moss.

Saken var satt på sakslisten til Misa (miljøutvalget). Ny Kurs' ordførerkandidat Arild Svenson stilte spørsmål til ordfører Hanne Tollerud om innbyggerne hadde fått anledning til å si sin mening. Først etter dette ble involvering av innbyggerne viktig. Saken ble derfor utsatt og man inviterte innbyggerne til møte på Bylab. Her ble innbyggerne invitert til å stille spørsmål. Diskusjon om planen var det ikke lagt opp til. Forslag kunne noteres på gule post-it lapper og klistres på en tavle. Det ble informert om at alle forslag skulle følge med saken i den videre behandling. Hvor mange forslag som kom inn har vi ikke oversikt over, men vi kan informere om at ingen av dem førte til annet enn at de ble tatt til orientering i neste møte i

Misa som fattet vedtak om planen. Dette til tross for omfattende debattinnlegg i Moss Avis. Er dette et enestående eksempel. Svaret er dessverre nei.

Sist uke fikk vi brev fra beboere i Wennerstengården i Vestrekanalgate 6. De har fått nabovarsel i forbindelse med planlagt bygging av gang og sykkelbru over kanalen. De får oppgitt at de har 14 dagers frist for å komme med merknader. Nabovarselet ble skrevet 19. mars, men ikke sendt før 27. mars. Varselet ble mottatt 2. april. En allerede meget kort tidsfrist blir dermed enda kortere. Normale oppegående mennesker ønsker ikke å protestere for protestens skyld. De ønsker å komme med konstruktive tilbakemeldinger.

Tilbakemeldinger som kan tilføre sakene nye momenter. Disse og lignende forhold ikke for unntak fra Moss Kommune, Statens Veivesen og fra BaneNor.

Ny Kurs har gjentatte ganger reist spørsmålet om hvilken arena innbyggerne har for å kunne øve innflytelse på kommunalpolitiske prosesser og vedtak. Sannheten er at de arenaer finnes ikke. Dagens innbyggerinvolvering foregår ved at det legges opp til å snakke TIL innbyggerne og ikke MED innbyggerne.

I vårt samfunn har vi mange behov å ivareta. Noen ganger går storsamfunnets behov imot individuelle behov. Utfordringen for lokaldemokratiet blir å finne prosesser der man innenfor storsamfunnets rammer kan sikre den enkelte muligheter for å øve innflytelse, og ved det bli hørt.

Dersom Statens veivesen har bestemt seg for å bygge en firefeltsmotorvei utenfor mitt hus, blir det slik. Jeg kan klage, men har ellers ingen mulighet for å delta i en prosess for å øve innflytelse og komme i dialog hverken med saksbehandlere eller politikere.

Vi mener vårt folkevalgte system danner et godt grunnlag for et levende lokaldemokrati der innbyggerne har muligheter for innflytelse, men det blir aldri bedre enn det vi gjør det til.

Ny Kurs mener at årsaken til sviktende tillit til styrende myndigheter er mangel på muligheter for involvering og kommunikasjon. Ny Kurs tar dette på alvor og har derfor vedtatt følgende program for involvering og demokrati:

Moss og Rygge skal være en kommune der alle skal ha like muligheter til å bidra, engasjere seg og ha innflytelse på prosessene. Derfor vil vi etablere nye arenaer for dialog og samarbeid; arenaer der hver og en av oss kan øve innflytelse i saker vi er opptatt av. Vi ønsker at flest mulig skal oppleve at det nytter å engasjere seg.

Vi vil:

  • Alle interessegrupper så som velforeninger, lag og foreninger forøvrig og innbyggere som har særlige interesser i den enkelte sak, skal ha representasjon i form av tale- og forslagsrett på alle stadier i en prosess og i de utvalg som skal behandle saken.
  • Ved behandling av store utviklingssaker skal det utredes alternative løsninger som dekker både flertallets og mindretallets syn.
  • Det avholdes folkemøter før vedtak og oppstart av planutredning i utviklingssaker, store samferdselssaker og reguleringssaker.
  • Høringsfrister kan om nødvendig utvides til minimum to måneder, regnet fra utsendelse av høringsdokumentene.
  • Kommunen tillyser åpne høringer i saker der det oppstår tvil om flertallets håndtering av saken. Innbyggerne har anledning til å kreve slike høringer dersom minimum 300 personer forlanger dette. Kontrollutvalget skal legge frem rapport og forslag til vedtak for kommunestyret.
  • I saker som skal behandles som åpen høring skal velforeninger med interesse i saken få mulighet for å tiltre kontrollutvalget som medlem med fulle rettigheter.
  • Bylab er et godt instrument for å gi relevant informasjon. Informasjonstjenesten i Moss kommune styrkes og deler av virksomheten samlokaliseres hos Bylab.
  • Kommunens hjemmesider redigeres og forbedres slik at det blir enkelt for innbyggerne å tilegne seg informasjon.
  • Kommunen skal tilstrebe størst mulig grad av åpenhet. Det fastsettes plan for innbyggerdialog, møtesteder der innbyggerne kan møte våre folkevalgte; ordfører, gruppeledere, utvalgsledere og bystyrerepresentanter.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags